:::

มาตรการขยายเวลาการพำนักในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดเที่ยวบิน จนไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศได้ แต่ไม่มีเหตุต้องอาศัยในไต้หวันต่อ

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล內政部移民署
ตี : 16
วันที่ : 2020/6/8
อัปเดต : 2020/6/8 上午 11:10:00

รัฐมีการกำหนดมาตรการขยายเวลาการพำนักในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดเที่ยวบิน จนไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศได้ และไม่ได้ต้องอยู่ต่อด้วยเหตุผลที่เข้าไต้หวันเดิม โดยชาวต่างชาติสามารถยื่นเรื่องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้อาศัยต่ออีกเป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่ลงตราในหนังสือเดินทาง ส่วนชาวไต้หวันที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ชาวจีน ฮ่องกง หรือมาเก๊า สามารถยื่นเรื่องขอกลับเข้าประเทศอีกเป็นรายครั้ง โดยเพิ่มเวลาให้เป็น 30 วัน

แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกมีแนวโน้มคลี่คลายมากขึ้น แต่หลายประเทศยังคงปิดชายแดนและยังมีข้อจำกัดด้านการบินอยู่ จึงประกาศให้ชาวต่างชาติที่ยังตกค้างอยู่ภายในประเทศที่ไม่สามารถออกจากประเทศเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการบิน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้ชาวต่างชาติยื่นเรื่องขอขยายเวลาออกจากประเทศอีก 30 วัน นับจากวันที่ที่ครบกำหนดเดิมอีก 30 วัน ยกเว้นแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของกรมแรงงาน ส่วนชาวไต้หวันที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ชาวจีน ฮ่องกง หรือมาเก๊า สามารถยื่นเรื่องขอกลับเข้าประเทศอีกเป็นรายครั้ง โดยเพิ่มเวลาให้อีก 30 วันนับจากวันที่สิ้นสุดวีซ่าเดิม หากในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมีธุระต้องพำนักต่อ สามารถใช้ตราประทับประเภทขอกลับเข้าประเทศครั้งเดียวที่ได้รับในครั้งนี้เพื่อขอวีซ่าพำนักใหม่

Was this information helpful? Yes    No