:::

ប្រព័ន្ធម៉ាសឈ្មោះពិត 3.0 ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា, ទំហំម៉ាសរាបស្មើសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 4 ឆ្នាំ

ស្លាក
ទីតាំង臺灣
ប្រភពទិន្នន័យCenters for Disease Control, MOHW
ចុចមើល : 7
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/5/18
ថ្ងៃខែថ : 2020/5/18 下午 04:02:00

តើត្រូវទិញម៉ាសការពារមុខកុមារនៅកន្លែងណា?
នៅចន្លោះថ្ងៃទី 18/5 (ថ្ងៃច័ន្ទ) -20/5 (ថ្ងៃពុធ) សូមប្រើប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពកូនរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ជាទិញម៉ាសការពារមុខជាមុន សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម 4 ឆ្នាំនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញ ឬប្រព័ន្ធគេហទំព័រ។

ការរំលឹកពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ

សូមបញ្ជាក់ពីទំហំ និងអាយុនៅពេលបញ្ជាទិញជាមុន!
ម៉ាសរាបស្មើសម្រាប់អាយុ 0-4 ឆ្នាំ
ម៉ាសការពារមុខ 3D សម្រាប់អាយុ 4-8 ឆ្នាំ

នៅពេលការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើង, ទំហំម៉ាស និងទីតាំងសម្រាប់ទទួលយកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ!

Was this information helpful? Yes    No