:::

ប្រព័ន្ធពន្ធតាមអនឡាញឥលូវនេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការហើយ។ រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃឈុង ផ្ដល់ជូនបីវិធានការទាក់ទងនឹងការបង់ពន្ធ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជម្ងឺឆ្លង។

ស្លាក
ទីតាំង中部
ប្រភពទិន្នន័យ
ចុចមើល : 11
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/4/27
ថ្ងៃខែថ : 2020/4/27 上午 09:35:00

ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ-19 (COVID-19), រដ្ឋាភិបាលការិយាល័យពន្ធក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងតៃឈុង ពន្យារពេលបំពេញបែបបទបង់ពន្ធ ពន្យារពេល ឬអនុវត្តការបង់ពន្ធដោយការបង់ប្រាក់រំលស់ និងអនុវត្តសម្រាប់ការកាត់បន្ថយពន្ធ។ អាជ្ញាធរលើកទឹកចិត្តសាធារណជនឱ្យទាញប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រព័ន្ធពន្ធតាមអនឡាញ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលមើលគេហទំព័រការិយាល័យពន្ធក្នុងតំបន់ ឬហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់បណ្ដាញទាន់ហេតុការណ៍សេវាកម្ម តាមលេខ 04-22585000 (ចុច 1)។

Was this information helpful? Yes    No