:::

Vi phạm quy định cách ly mức phạt cao nhất là 1 triệu Đài tệ

nhãn
vị trí臺灣
nguồn dữ liệu行政院
Lượt : 19
Ngày : 2020/3/27
Cập nhật : 2020/3/27 上午 08:51:00

Vi phạm quy định cách ly mức phạt cao nhất là 1 triệu Đài tệ


Thông tin này có hữu ích không? Có    Không