:::

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃការគ្របដណ្តប់លើជំងឺ COVID-19, តម្រូវការសម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងហុងកុង, ម៉ាកាវ និងជនដែលមិនបានចុះបញ្ជីនៅតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតស្នាក់នៅ និងទិដ្ឋការស្នាក់នៅ គួរតែដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅ ឬផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណស្នាក់នៅដើមក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃ ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅ 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចូលមមកដល់។

ស្លាក
ទីតាំង臺灣
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 12
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/3/25
ថ្ងៃខែថ : 2020/3/25 上午 11:04:00

មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតកណ្តាល (CECC) បានរាយការណ៍ថាចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ខែមីនាតទៅអ្នកធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសទាំងអស់ នឹងត្រូវដាក់នៅដាច់ដោយឡែកក្នុងផ្ទះពីអ្នកដទៃនៅរយៈពេល 14 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានចូលមកដល់កោះតៃវ៉ាន់ ដើម្បីការពារការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ។ ដើម្បីផ្តល់នូវនីតិវិធីនៃការដាក់នៅដាច់ដោយឡែកក្នុងផ្ទះពីអ្នកដទៃឱ្យបានកាន់តែល្អ, តម្រូវការសម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងហុងកុង, ម៉ាកាវ និងជនជាតិដែលមិនបានចុះឈ្មោះនៅតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងកាន់លិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ស្នាក់នៅ និងទិដ្ឋាការស្នាក់នៅ គួរតែដាក់ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅ ឬផ្លាស់ប្តូរលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅដើមនៅខាងក្នុង 15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចូលមកដល់បានផ្លាស់ប្តូរ។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ, ប័ណ្ណស្នាក់នៅ ឬទិដ្ឋាការស្នាក់នៅ អាចត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃចូលមកដល់។ វិធានការណ៍ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ អាចត្រូវបានកែសម្រួល/ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយផ្អែកលើការវិវត្តនៃការរាតត្បាតរបស់ជំងឺ COVID-19 ។.

Was this information helpful? Yes    No