:::

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို တားဆီရန္ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ မိတၱဴ ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို ေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ မွတ္ပုံမတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္း မူရင္းေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ကို ေျပာင္းလဲရမည္ကို ၃၀ ရက္ဟု ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။

Hit : 7
Date : 2020/3/25
Updated : 2020/3/25 上午 11:03:00

ဗဟိုေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ (စီအီးစီစီ)က ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ မတ္လ ၁၉ ရက္မွစတင္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္ ျပည္တြင္း ခရီးသြားမ်ားသည္ ၁၄ ရက္ၾကာ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံထားပါသည္။ ပိုေကာင္းေသာ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို စီစဥ္ရန္အတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ မိတၱဴ ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို ေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ မွတ္ပုံမတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရည္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္း မူရင္းေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ကို ေျပာင္းလဲရမည္ကို ၃၀ ရက္ဟုေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ ယခုမွစတင္ၿပီး အဆိုပါ ေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာကို ဝင္ေရာက္ၿပီး ၃၀ ရက္အတြင္း ေလွ်က္ထားႏိုင္သည္။ ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားကို ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ခ်ိန္ၫွိ/ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

Was this information helpful? Yes    No