:::

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ ႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဧည့္ဗီဇာ၊ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ သို႔မဟုတ္ ဗီဇာကင္းလြတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ၃၀-ရက္ သက္တမ္းတိုးကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ပါ)

Label
Location臺灣
Hit : 8
Date : 2020/3/25
Updated : 2020/3/25 上午 10:28:00

ကိုဗစ္-၁၉ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ႏိ္ုင္ငံမ်ိဳးစုံက အသုံးျပဳေနၾကသည့္ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အမ္အိုအက္ဖ္ေအ က ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဧည့္ဗီဇာ၊ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ သို႔မဟုတ္ ဗီဇာကင္းလြတ္ျဖင့္ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၂၀ ႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာသူမ်ားအားလုံးသည္ အလိုအေလ်ာက္ ၃၀-ရက္ သက္တမ္းတိုးကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ပါ။ စုစုေပါင္း ေနထိုင္သည့္ သက္တမ္းသည္ ၁၈၀ ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခြင့္မရွိပါ။ ယင္းအေျခအေနသည္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီ (အန္အိုင္ေအ)က တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ရက္တိုး သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနထိုင္သူမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ ထြက္ခြာေရး အစီအစဥ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္ မတ္လ ၂၀ ရက္ မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားပါသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခံရမည္ မဟုတ္ဘဲ အနည္းငယ္ေသာ ဒဏ္ေငြပမာဏသာ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက အမ်ိဳးသား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/ ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳ႕ပါ။

Was this information helpful? Yes    No