:::

မတ္လ ၂၄ ရက္ မွ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးမည့္ ေလေၾကာင္းခရီးသည္အားလုံးကို ေျပာင္းစီးခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့လိုက္သည္။

Label
Location臺灣
Hit : 9
Date : 2020/3/25
Updated : 2020/3/25 上午 10:18:00

မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟို ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ (စီအီးစီစီ)က ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ ကူးစက္ခံၿပီး ျပည္တြင္းျပန္ဝင္လာေသာ လူအေရအတြက္ ပိုမ်ားလာေနေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ေလေၾကာင္းခရီးမွတစ္ဆင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ လူမ်ား ႏိုင္ငံျဖတ္ေတာ္ သြားလာမႈ ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ စီအီးစီစီက မတ္လ ၂၄ ရက္ (အဂၤါေန႔) ထိုင္ဝမ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၀၀:၀၀ နာရီ (ဂ်ီအမ္တီ+၈) မွ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္ မွ ေလယာဥ္ပ်ံ ေျပာင္းစီးမည့္ ေလေၾကာင္းခရီးသည္အားလုံးကို ေျပာင္းစီးခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ပါသည္။

ထိုင္ဝမ္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာမ်ား (ထိုင္ဝမ္ စီဒီစီ)မ်ားက ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားအားလုံးကိုလည္း က်န္းမာေရး ခံဝန္ ႏွင့္ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနျခင္း အသိေပးခ်က္ကို လိုက္နာၾကပါရန္ ထပ္မံသတိေပးထားပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း စသည့္ ေဝဒနာမ်ားကို ခံစားေနရပါက ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ သီးျခားခြဲထားေရးအရာရွိထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ သီးျခားခြဲထားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားမွ ျပန္ေရာက္ၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္းတြင္ ၎ လကၡဏာမ်ားကို ခံစားရပါက ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါ အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း အခမဲ့ ေဟာ့လိုင္း ၁၉၂၂ (သို႔မဟုတ္ ၀၈၀၀-၀၀၁၉၂၂) သို႔ဖုန္းဆက္ပါ၊ မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းေဆးဝါးကုသမႈကို ခံယူပါ။ ေရာဂါ သိရွိရန္၊ ေရာဂါကို အစီရင္ခံႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ကုသမႈကို ရရွိရန္ ဆရာဝန္အား ခရီးသြား ရာဇဝင္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ထိေတြ႕မႈ ႏွင့္ ေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ား (တီအိုစီစီ) မ်ားကို အသိေပးပါ။

Was this information helpful? Yes    No