:::

စီအီးစီစီ က ႏိုင္ငံအားလုံး၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို အဆင့္ ၃။ ။ သတိေပးျခင္း၊ မျဖစ္မေနသြားျခင္းမ်ိဳးမွလြဲၿပီး မသြားေရာက္ရန္ အၾကံျပဳ အဆင့္အျဖစ္ တိုးႁမွင့္လိုက္ပါသည္

Label
Location臺灣
Hit : 5
Date : 2020/3/25
Updated : 2020/3/25 上午 10:09:00

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟို ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ (စီအီးစီစီ)က ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ေနၿပီဟု ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ လက္တင္အေမရိက၊ အာဖရိက ႏွင့္ အိုရွန္းနီးယား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာဂါအတည္ျပဳၿပီးသည့္ လူ အေရအတြက္ ႐ုတ္တရက္ မ်ားျပားလာပါသည္။ ခရီးသြားလာသူမ်ားသည္ ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခပိုမ်ားသျဖင့္ စီအီးစီစီက ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ အဆင့္ ၃။ ။ သတိေပးျခင္းအဆင့္တြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ အာရွ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိက အျပင္ အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔အျပင္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ထိုင္ေပ စံေတာ္ခ်ိန္ ၀၀:၀၀ နာရီ (ဂ်ီအမ္တီ+၈) မွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံအားလုံး၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ ကို အဆင့္ ၃။ သတိေပးျခင္း အဆင့္သို႔တိုးႁမွင့္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ စီအီးစီစီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မျဖစ္မေနသြားျခင္းမ်ိဳးမွလြဲၿပီး ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ဝင္လာသည့္ ခရီးသည္တိုင္းသည္ ၁၄ ရက္ၾကာ အိမ္တြင္သီးျခားခြဲေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

စီအီးစီစီက ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ က်န္းမာေရး အေျခအေန ခံဝန္ကဒ္ျပားကို ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ခံစားေနရေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သီးျခားခြဲထားေရး အရာရွိထံ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။ ႏီုင္ငံတစ္ခုလုံး၏ လုံျခံဳမႈကို ေရွးရွဳ႕ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ခရီးသြားလာသူမ်ားသည္လည္း အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Was this information helpful? Yes    No