:::

ကမာၻအႏွံ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားကို ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း

Label
Location臺灣
Hit : 17
Date : 2020/3/23
Updated : 2020/3/25 上午 10:54:00

၁။ ဗဟိုေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ (စီအီးစီစီ) က ေၾကျငာထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း မတ္လ ၁၉ရက္ ၀၀:၀၀ နာရီ (ဂ်ီအမ္တီ +၈) မွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအားလုံးကို ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံထဲ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ပါမည္။

၂။ စီအီးစီစီ ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း အထက္ပါေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္ပါေသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၁၄ ရက္ၾကာ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထိုင္ဝမ္တြင္ ဆိုက္ေရာက္မႈ၊ သြားလာမႈ ႏွင့္ အလုပ္ေနရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားက တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၄ ရက္ၾကာ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္တြင္ ဝင္ၾကည့္ပါ။

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/V6Xe4EItDW3NdGTgC5PtKA

၃။ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေပၚမူတည္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္ဝင္ခြင့္ တားျမစ္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စီအီးစီစီ က ေၾကညာပါမည္။

အေကာင္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား။ ။

၁။ မတ္လ ၁၉ ရက္မွစတင္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုသာ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါမည္။ (မတ္လ ၁၉ ရက္ထိုင္ဝမ္ စံ အခ်ိန္ ၀၀:၀၀ (ဂ်ီအမ္တီ +၈) မတိုင္မီ တတိယ ႏိုင္ငံတြင္ ေလယာဥ္ပ်ံေျပာင္းစီးျခင္း အပါအဝင္ ထြက္ခြါလာသည့္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါမည္။)

၂။ ဗီဇာမလိုေသာ ဝင္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္သူ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကို ျပသႏိုင္ရပါမည္။ ၎အေထာက္အထားမ်ားကို အမ်ိဳးသား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီ (အန္အိုင္ေအ) ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဆိုက္ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ ျပသရပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားရွိ အာအိုစီ (ထိုင္ဝမ္) မစ္ရွစ္က ထုတ္ေပးထားေသာ အထူး ျပည္ဝင္ပါမစ္၊ သက္တမ္းရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသူ ေနထိုင္သူ အေထာက္အထား၊ သို႔မဟုတ္ အမ္အိုအက္ဖ္ေအ ကဒ္ျပားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထာသူမ်ားအား အန္အိုင္ေအ ဝန္ထမ္းမ်ားက စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဝင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မိမိတို႔၏ အေထာက္အထားသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ မေသခ်ာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရွိ အာအိုစီ (ထိုင္ဝမ္) မစ္ရွင္ထံတြင္ အထူးျပည္ဝင္ခြင့္ပါမစ္ကို မထြက္ခြာမီသြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

၄။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံျခားရွိ အာအိုစီ (ထိုင္ဝမ္)မစ္ရွင္သည္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ား ဥပမာ။ ။ ထိုင္ဝမ္အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အထူးျပည္ဝင္ခြင့္ ပါမစ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၅။ ႏိုင္ငံျခားရွိ အာအိုစီ (ထိုင္ဝမ္) မစ္ရွင္တြင္ အထူးျပည္ဝင္ခြင့္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအျပင္ ထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ရန္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္လိုေသာသူမ်ားသည္ ဆက္စပ္အေထာက္အထားမ်ားကို ဝင္ေရာက္မည့္ စစ္ေဆးဂိတ္ရွိ အန္အိုင္ေအ ဝန္ထမ္းမ်ားထံ အေထာက္အထားမ်ားတင္ျပပါက ယင္းဝန္ထမ္းမ်ားက ဝင္ခြင့္ျပဳမျပဳ ဆုံးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

၆။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ဝင္ခြင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနပါက ႏိုင္ငံျခား ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီ တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ႀကီးၾကပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျပန္႔ႏွံ႔ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွစတင္သည့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမးအေျဖမ်ား

ေမးခြန္း၁။ ။ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ အသက္ဝင္မည့္ ထိုင္ဝမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကျငာခဲ့သည့္ နယ္နိမိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းလမ္းအသစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္၊ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ႏွင့္ အီးဗီဇာမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပါသလား။ တရားဝင္ဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသးပါသလား။ အေျဖ။ ။ ထိုင္ဝမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေၾကျငာခဲ့ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နယ္နိမိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းလမ္းသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ပ်ံ႕ပြားမႈကို တားဆီးရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗီဇာကင္းလြတ္ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ဗီဇာ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ အတြက္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ မတ္လ ၁၉ ရက္မွစတင္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လိုပါက ခၽြင္းခ်က္အေျခအေနႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေထာက္အထားမ်ားကို ေလဆိပ္ရွိ အမ်ိဳးသား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီ (အန္အိုင္ေအ) ဝန္ထမ္းမ်ားထံ တင္ျပရပါမည္။ ထိုင္ေပ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးက ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ အထူးျပည္ဝင္ခြင့္ပါမစ္၊ သက္တမ္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ေနထိုင္သူ အေထာက္အထား သို႔မဟုတ္ အမ္အိုအက္ဖ္ေအ အိုင္ဒီ ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္ထားေသာသူမ်ားကို အမ်ိဳးသား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက စစ္ေဆးၿပီး ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း၂။ ။ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ အထူးျပည္ဝင္ခြင့္ပါမစ္ ရရန္ အက်ံဳးဝင္ပါသနည္း။ ဥပမာမ်ားေပးပါ။ အေျဖ။ ။ ယခင္ကေဖာ္ျပထားသည့္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွအပ ထိုင္ေပ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းဝင္ေရာက္ ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဥပမာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုင္ဝမ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသူမ်ားကို အထူးျပည္ဝင္ခြင့္ပါမစ္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္း၃။ ။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရာက္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဗီဇာသက္တမ္းကို တိုးႏိုင္ပါသလား။ အေျဖ။ ။ မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၂၀ ႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဧည့္ဗီဇာ၊ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ သို႔မဟုတ္ ဗီဇာကင္းလြတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ခရီးသြားမ်ား ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းရွိေသာသူမ်ားအားလုံးသည္ အလိုအေလ်ာက္ ၃၀-ရက္ သက္တမ္းတိုး ရရွိပါမည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက https://www.boca.gov.tw/cp-56-5435-67ba1-1.html ကို ဝင္ၾကည့္ပါ။ (မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အသစ္မြမ္းမံထားပါသည္။)

ေမးခြန္း၄။ ။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ေနထိုင္ေနၿပီး အာ.အို.စီ(ထိုင္ဝမ္) ေနထိုင္သူ အေထာက္အထား မရွိသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိေသးပါသလား။ အေျဖ။ ။ ယင္းအိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ထိုင္ေပ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားတြင္ အထူးျပည္ဝင္ခြင့္ပါမစ္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္း၅။ ။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ျပည္ဝင္ခြင့္ရရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသလား။ အေျဖ။ ။ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေနထိုင္ခြင့္ရရန္အတြက္ ထိုင္ဝမ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသို႔ လာလိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ သံတမန္၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ မျဖစ္မေနလိုအပ္မႈ သို႔မဟုတ္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက ဝင္ခြင့္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခံရႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္း၆။ ။ မျဖစ္မေနမဟုတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ (ဥပမာ။ ။ စီးပြားေရး ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ မျဖစ္မေနလိုအပ္မႈမ်ား မပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ) ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသို႔လာလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသးပါသလား။ အေျဖ။ ။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရျခင္းသည္ စီးပြားေရး ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ မျဖစ္မေနလိုအပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိုင္ဝမ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ေပးသည့္ အလုပ္အကိုင္ လက္ခံစာ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔အပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေမးခြန္း၇။ ။ ႏိုင္ငံျခားသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အထူးျပည္ဝင္ခြင့္ပါမစ္အတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသလား။ အေျဖ။ ။ ထိုင္ဝမ္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးသည့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္ေပ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးက ထုတ္ေပးထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဗီဇာျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္း၈။ ။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခံရသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာရအုန္းမည္လား။

အေျဖ။ ။ လိုက္နာရပါမည္။ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ထိုင္ဝမ္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာမ်ား ၏

ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္

https://www.cdc.gov.tw/En/Category/ListContent/bg0g_VU_Ysrgkes_KRUDgQ?uaid=0nAzwpXdBNIAPOvJhwrGoQ တြင္ ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

Was this information helpful? Yes    No