:::

จำกัดการเข้าประเทศของชาวต่างชาติทั่วโลกที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่” ที่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล外交部
ตี : 18
วันที่ : 2020/3/23
อัปเดต : 2020/3/25 上午 10:52:00

I.เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ห้ามไม่ให้บุคคลต่างชาติที่ขึ้นเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม เวลา 00:00น. เข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ เอกสารราชการด้านการทูต หนังสือรับเชิญให้ติดต่อทางธุรกิจ หรือหนังสืออนุญาตพิเศษ

II.ผู้ที่มีเอกสารหรือได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์บัญชาการฯให้กักตัวในที่พักเป็นเวลา14วัน เมื่อเข้าประเทศแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดตามที่พัก เส้นทางสัญจร และสถานที่ทำงาน

กรุณาดูรายละเอียดข้อกำหนดการกักตัวในที่พักเพิ่มเติมจากลิ้งค์ของกรมสาธารณสุขและสวัสดิการ

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/V6Xe4EItDW3NdGTgC5PtKA

III.ข้อกำหนดการจำกัดการเข้าประเทศข้างต้นจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโรคระบาดโดยจะประกาศผ่านศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อให้ทราบโดยทั่วกัน

IV.รายละเอียดการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

1.ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นไทเป ชาวต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นจึงจะเข้าประเทศได้ (เวลาเครื่องขึ้นจากต้นทางก่อนวันที่ 19 มีนาคม เวลา 00:00น.ตามเวลาท้องถิ่นไทเป ส่วนผู้ที่มีการเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศที่สามก่อนจะถึงไต้หวัน ยังคงเข้าประเทศได้)

2.ผู้ที่เข้าประเทศด้วยฟรีวีซ่า ใบอนุญาตพำนักชั่วคราว หรือใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ต้องมีเอกสารตามที่ระบุข้างต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบทางออนไลน์ว่าอนุญาตให้ใช้แสดงในการเข้าประเทศหรือไม่ นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบหลักฐานของผู้ที่ถือหนังสืออนุญาตให้เข้าประเทศที่ออกโดยสถานทูตประจำต่างประเทศ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ที่ยังไม่หมดอายุ (บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ) ก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ

3.หากชาวต่างชาติมีข้อสงสัยว่าเอกสารที่ตนถืออยู่เป็นไปตามข้อกำหนดในกรณีนี้หรือไม่ สามารถยื่นขอใบอนุญาตเข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษได้ที่สถานทูตไต้หวันประจำต่างประเทศก่อนออกเดินทาง

4.นอกจากกรณีพิเศษที่อนุญาตโดยสถานทูตไต้หวันประจำต่างประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังรวมไปถึงการพิจารณาตามเหตุด้านมนุษยธรมมฉุกเฉิน และตามใบอนุญาตพิเศษเพื่อกิจการของภาครัฐที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐว่ามีเหตุเร่งด่วนที่ต้องเดินทางเข้าไต้หวัน

5.ผู้ที่ต้องรับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ นอกจากจะสามารถใช้หลักฐานเพื่อยืนยันต่อสถานทูตไต้หวันในการออกใบอนุญาตเข้าไต้หวันเป็นกรณีพิเศษแล้ว

ยังสามารถพกหลักฐานนั้นติดตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ และอนุญาตให้เข้าประเทศต่อไป

6.หากมีข้อสงสัยอื่น ให้กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทเป็นผู้ประสานงานร่วมกันตลอดเวลา

คำถามที่พบบ่อย (Q&A) - สำหรับมาตรการควบคุมการเข้าประเทศที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม

คำถาม 1:มาตรการประกาศโดยกระทรวงการต่างประเทศ คือจะยกเลิกวีซ่าฟรี Visa on Arrival หรือถือวีซ่าพำนักชั่วคราวโดยมีผลบังคับใช้ทันทีหรือไม่?ผู้ที่มีวีซ่าแล้วยังสามารถเข้าประเทศได้อยู่หรือไม่?

คำตอบ:

มาตรการที่ประกาศโดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันเข้าประเทศด้วยวีซ่าฟรีหรือวีซ่าอื่น ยกเว้นผู้ที่เข้าประเทศด้วยเหตุผลเฉพาะที่กำหนด ให้ผู้ที่ตรงตามเงื่อนไขนี้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำไปให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบทางออนไลน์ว่าอนุญาตให้เข้าประเทศหรือไม่ นอกจากนี้ผู้ที่ถือหนังสืออนุญาตให้เข้าประเทศที่ออกโดยสถานทูตประจำต่างประเทศ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ที่ยังไม่หมดอายุ (บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ) สามารถแสดงหลักฐานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเข้าประเทศได้

คำถาม2:“การอนุญาตเป็นกรณีพิเศษอื่น” รวมถึงสิ่งใดบ้าง?โปรดยกตัวอย่าง?

คำตอบ:นอกจากกรณีพิเศษที่อนุญาตโดยสถานทูตไต้หวันประจำต่างประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังรวมไปถึงการพิจารณาตามเหตุผลด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน และตามใบอนุญาตพิเศษเพื่อกิจการของภาครัฐที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่ระบุว่ามีเหตุเร่งด่วนที่ต้องเดินทางเข้าไต้หวัน

คำถาม3:ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวัน สามารถขยายเวลาวีซ่าในไต้หวันได้หรือไม่?

คำตอบ:ขยายเวลาวีซ่าของชาวต่างชาติที่เข้าประเทศก่อนวันที่ 21 มีนาคม ปี2020 ด้วยวีซ่าฟรี Visa on Arrival หรือถือวีซ่าพำนักชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ อีก30วันอัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่นขอเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:https://www.boca.gov.tw/cp-56-5435-67ba1-1.html(อัพเดทวันที่ 21 มีนาคม)

คำถาม4:ยังอนุญาตให้คู่สมรสชาวต่างชาติและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ของชาวไต้หวันหรือชาวต่างชาติที่พำนักในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายเข้าประเทศได้หรือไม่?

คำตอบ:สามารถยื่นขอ “การอนุญาตเป็นกรณีพิเศษอื่น” เพื่อมาไต้หวันได้ที่สถานทูตไต้หวันประจำต่างประเทศ

คำถาม5:ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวของได้หรือไม่?

คำตอบ:ได้ ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวของได้ โดยเหตุที่ต้องเดินทางมาไต้หวันจะต้องเป็น “การติดต่อทางการทูต การรับเชิญให้ติดต่อทางธุรกิจ หรือกรณีอนุญาตพิเศษอื่น” มิเช่นนั้นจะยังคงไม่สามารถเข้าประเทศได้

คำถาม6:สำหรับผู้ที่มาเจรจาธุรกิจ (ติดต่อธุรกิจ ไม่ใช่การตอบรับคำเชิญ) สามารถเข้าประเทศได้หรือไม่?

คำตอบ:หากไม่มีหลักฐานรับเชิญให้ติดต่อทางธุรกิจ หรือหนังสือเชิญ/สัญญาจ้างที่ออกโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถเข้าประเทศได้

คำถาม7:แรงงานต่างด้าวอยู่ในข่าย “ได้รับอนุญาตพิเศษ” หรือไม่?

คำตอบ:แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน สามารถใช้วีซ่าทำงานที่ออกโดยสถานทูตประจำต่างประเทศเพื่อเข้าประเทศได้

คำถาม8:ผู้ที่สามารถเข้าประเทศได้ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

คำตอบ:ใช่ กรุณาเข้าดูอธิบายมาตรการป้องกันโรคอย่างละเอียดได้ที่ “มาตรการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงติดโรค” ที่ประกาศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:https://www.cdc.gov.tw/En/Category/ListContent/bg0g_VU_Ysrgkes_KRUDgQ?uaid=0nAzwpXdBNIAPOvJhwrGoQ

Was this information helpful? Yes    No