:::

စီအီးစီစီက အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္တို႔တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံေျပာင္းစီးျခင္းအပါအဝင္ ၎ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို အဆင့္ ၃။ ။ သတိေပးျခင္း အျဖစ္ တိုးႁမွင့္လိုက္ပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မျဖစ္မေနသြားျခင္းမ်ိဳးမွလြဲၿပီး မသြားေရာက္ရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။

Label
Location臺灣
Hit : 10
Date : 2020/3/23
Updated : 2020/3/23 上午 09:52:00

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ (စီအီးစီစီ) က အေမရိကႏိုင္ငံတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းတြင္လည္း ျပည္နယ္ေလးျပည္နယ္တြင္ အတည္ျပဳထားသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ ယင္းက ကိုဗစ္-၁၉ ၏ ကမာၻအႏွံပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာ ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ကေနဒါ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူဦးေရ တစ္ရာေက်ာ္ရွိေနပါသည္။ အေမရိက ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ကူးစက္လာႏိုင္ေျခႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီအီးစီစီက အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္ (ေလယာဥ္ပ်ံေျပာင္းစီးျခင္းအပါအဝင္)တို႔၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို အဆင့္ ၃။ ။ သတိေပးျခင္း သို႔ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ႁမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဝါရွင္တန္၊ နယူးေရာက္ ႏွင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္မ်ား၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကိုလည္း အဆင့္ ၃။ ။ သတိေပးျခင္းအျဖစ္ ႁမွင့္ခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ ၃ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ စာရင္းတြင္ပါေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ပါသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္တြင္းျပန္ ဝင္လာမည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၄ ရက္ၾကာ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယေန႔တြင္ စီအီးစီစီသည္ တ႐ုတ္ျပည္မ (ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ မကာအိုအပါအဝင္)၊ အာရွႏိုင္ငံ ၂၀ ႏိုင္ငံ၊ အာရွအလယ္ႏိုင္ငံ ၉ ႏိုင္ငံ၊ ရွန္းဂန္း ႏိုင္ငံ ၂၆ ႏိုင္ငံ၊ ယူႏိုက္တစ္ ကင္းဒမ္း၊ အိုင္ယာလန္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဥေရာပ ၁၄ ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္ ၁၆ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေဒသ တစ္ေဒသ၊ ေျမာက္ အာဖရိက ၅ ႏိုင္ငံ၊ အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်အပါအဝင္ ၉၇ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေဒတစ္ခု၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို အဆင့္ ၃။ ။ သတိေပးျခင္း အျဖစ္သို႔ ႁမွင့္ထားပါသည္။ (ေနာင္တြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ ေနရာမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္)

Was this information helpful? Yes    No