:::

မတ္လ ၃ ရက္ ႏွင့္ မတ္လ ၁၄ ရက္ၾကားတြင္ ဥေရာပမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရာဂါလကၡဏာရွိေသာသူမ်ားသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးခံရန္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာသူမ်ားအားလုံးကို ျပည္ဝင္ခြင့္ တားျမစ္ပါသည္။

Label
Location臺灣
Hit : 13
Date : 2020/3/19
Updated : 2020/3/19 下午 04:32:00

လတ္တေလာတြင္ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ နမိုးနီးယား မွ ကိုဗစ္ -၁၉ အတည္ျဖစ္သြားသည့္သူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကာကြယ္ေရးကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီအီးစီစီက ကို႐ိုနာေရာဂါလကၡဏာရွိသူမ်ားကို က်န္းမာေရး စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ ဥေရာပ၊ အီဂ်စ္၊ တူရကီ ႏွင့္ ဒူဘိုင္း (ေလယာဥ္ပ်ံေျပာင္းစီးျခင္းအပါအဝင္)တို႔မွ ဝင္ေရာက္လာေသာသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ေနထိုင္သည့္ေနရာ၏ ၿမိဳ႕နယ္၊ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေဒသႏၲရ႐ုံးမ်ားထံ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ပါ (ေကာင္စီ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္တြင္ ထပ္ေဆာင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္) သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲထားျခင္း အခ်က္အလက္အတြက္ ေဟာ့လိုင္း ၁၉၉၉ ထံသို႔ အစီရင္ခံပါ။

အိမ္တြင္သီးျခားခြဲထားျခင္းကို အစီရင္ခံရန္အတြက္အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲထားျခင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရန္အတြက္ၿမိဳ႕နယ္၊ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေဒသႏၲရ႐ုံးမ်ားထံဆက္သြယ္ပါ။

စီအီးစီစီက ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးမခံရေစရန္အတြက္ အထက္ပါနယ္ေျမမ်ားသို႔ ခရီးသြား ရာဇဝင္မရွိေသာသူမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိမဟုတ္ဘဲ အစီရင္ခံျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ပါရန္ သတိေပးထားပါသည္။ အထက္ပါနယ္ေျမမ်ားသို႔ ခရီးသြားသူမ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ ႏွာပိတ္ျခင္း၊ အသက္ရွဴၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ ပင္ပန္းလြယ္ျခင္းမ်ားရွိေနပါက က်န္းမာေရး ယူနစ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာၿပီး အျမန္ဆုံး က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူပါ။

စီအီးစီစီက မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ၀၀:၀၀ နာရီ (ထိုင္ဝမ္ဇုန္) မွစတင္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအားလုံးကို ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ႀကိဳတင္တင္ျပထားၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာသူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တြင္းဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၄ ရက္ၾကာ သီးျခားခြဲေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

※ ဥေရာပမွ အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံမ်ား/ေဒသမ်ား

ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ၾသစႀတီးယား၊ နယ္သာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ လူစင္ဘတ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ဆြီဒင္၊ စလိုဗက္ကီးယား၊ စလိုဗီးနီးယား၊ ပိုလန္၊ ခ်က္ ရက္ပတ္ဘလစ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ဂရိ၊ မယ္လ္တာ၊ အီစတြန္နီးယား၊ လတ္ဗီးယား၊ လီသူနီးယား၊ အိုက္စ္လန္း၊ ေနာ္ေဝး၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ လစ္ခ်ိန္စတိန္း၊ ယူႏိုက္တစ္ ကင္းဒမ္း၊ အိုင္ယာလန္ (ဥေရာပ + အီဂ်စ္၊ တူရကီ၊ ဒူဘိုင္း၊ ႏိုင္ငံေပါင္း/ေဒသ ၃၀)

Was this information helpful? Yes    No