:::

စီအီးစီစီ က ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာရွ အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိက ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၂ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေဒသရွိ ေနရာတစ္ေနရာတို႔၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို သတိေပးျခင္း အဆင့္ ၃ သို႔ ျမွင့္တင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စီအီးစီစီ အေနျဖင့္ မျဖစ္မေနမဟုတ္ေသာ ခရီးသြားလာမႈမ်ားကို မသြားလာရန္ အႀကံေပးအပ္ပါသည္။

Label
Location臺灣
Hit : 9
Date : 2020/3/19
Updated : 2020/3/19 下午 03:20:00

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ (စီအီးစီစီ)က ကိုဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ဥေရာပ ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားကို ကူးစက္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၁၇ ရက္ မွစတင္ၿပီး စီအီးစီစီက အဆင့္ ၃။ ။ သတိေပးျခင္းအဆင့္တြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ခ်က္ရီပတ္ပလစ္၊ အီစတြန္နီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ အီရန္၊ လက္ဗီးယား၊ လီသူနီးယား၊ ပိုလန္၊ စလိုဗက္ကီးယား ႏွင့္ စလိုဗန္နီးယား တို႔အျပင္ ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္းမွ ႏိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ၁၅ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေဒသတစ္ခု၊ ေျမာက္အာဖရိက မွ ငါးႏိုင္ငံ ႏွင့္ အာရွအလယ္ပိုင္းမွ ကိုးႏိုင္ငံတို႔၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို အဆင့္ ၃ သတိေပးျခင္းအဆင့္အျဖစ္ ထပ္မံေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ားမွာ အာဖကန္နစ္စတန္၊ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ အဲလ္ဂ်ီးနီးယား၊ အာေမးနီးယား၊ အက္ဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ဘာရိန္း၊ ဘဲလာရက္၊ ဘြန္နီးယား ႏွင့္ ဟာဇက္ဂိုဗီနာ၊ ဘူေဂးရီးယား၊ ခရုိေအးရွား၊ ဆိုက္ပရက္၊ အီဂ်စ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီရာ၊ အီရတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကာဇစ္စတန္၊ ကိုဆိုဗို၊ ကူဝိတ္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ လက္ဘႏြန္၊ လစ္ဗ်ား၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ မြန္နက္တီဂို၊ ေမာ္ရုိကို၊ ေနာ့မက္ဆီဒိုးနား၊ အိုမန္၊ ပါကစ္စတန္၊ ပါလစတိုင္း၊ ကာတာ၊ ရုိမန္းနီးယား၊ ရုရွား၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ ဆားဗီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ တာဂ်စ္စတန္၊ တူနီးရွား၊ တူရကီ၊ တာမက္နီစတန္၊ ယူကရိန္း၊ ယူႏိုက္တစ္ အာရပ္ အဲမရိတ္၊ အူဘတ္ကစ္စတန္ ႏွင့္ ေရမန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းႏိုင္ငံမ်ားမွလာေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ၁၄ ရက္ၾကာ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲထားျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီအီးစီစီက အေရွ႕ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာရွအလယ္ပိုင္း၊ ေျမာက္အာဖရိက ႏွင့္ ရွန္းဂန္းေဒသရွိ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္မႈရွိေသာေနရာရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဖရိက၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အာရွိတိုက္တို႔၏ အစပ္နားတြင္ ရွိသျဖင့္ အာရွိ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဆုံမွတ္တြင္ရွိေနပါသည္။ တင္းၾကပ္ေသာ နယ္နိမိတ္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ႏွင့္ သီးျခားခြဲထားျခင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူမ်ား ေရာက္ရွိေနလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားမွ ကူးစက္ခံရသူမ်ား ေရာက္ရွိေနလ်က္ရွိပါသည္။ စီအီးစီစီသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမႈကို အေျခအေနအရ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Was this information helpful? Yes    No