:::

မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ညေန ၂ နာရီမွစတင္ၿပီး ဥေရာပ ၂၇ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ဒူဘိုင္း မွလာေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၁၄-ရက္ၾကာ အိမ္တြင္း သီးျခားခြဲ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Label
Location臺灣
Hit : 13
Date : 2020/3/17
Updated : 2020/3/17 下午 03:00:00

ရွန္းဂန္း နယ္ေျမတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာေနထိုင္ေနၾကသည့္ အခ်က္ကို စဥ္းစားၿပီး ဗဟို ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ (စီအီးစီစီ)က မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရွန္းဂန္း နယ္ေျမတြင္းရွိ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို အဆင့္ ၃။ ။သတိေပးျခင္း သို႔ မတ္လ ၁ရ ရက္တြင္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ၾသစႀတီးယား၊ နယ္သာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ လူဇင္းဘတ္၊ ဒိန္းမိတ္၊ ဖင္လန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆလိုဗက္ကီးယား၊ ဆိုဗီးနီးယား၊ ပိုလန္၊ ခ်က္ရီပတ္ဘလစ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ဂရိ၊ မယ္လ္တာ၊ အီစတိုးနီးယား၊ လက္ဗီးယား၊ လစ္သူနီးယား၊ အိုက္စလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြစ္ဇာလန္ ႏွင့္ လစ္ခ်္တန္စတိန္း) တို႔အျပင္ အဆင့္ ၃ တြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ အီတလီတို႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာသြားႏိုင္ေသာ ယူေက ႏွင့္ အိုင္ယာလန္တို႔သည္လည္း အဆင့္ ၃ တြင္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဒူဘိုင္း (ေလယာဥ္ပ်ံေျပာင္းစီးျခင္း)အပါအ၀င္ လည္း စာရင္းထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မသြားမျဖစ္မွလြဲၿပီး ခရီးသြားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ၾကရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္ ညေန ၂ နာရီမွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရွိေနၿပီးျဖစ္သူမ်ားသည္ မိမိက်န္းမာေရးကို ပိုမိုဂရုစိုက္ၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း မေရာက္ေသးသူမ်ားသည္ ၁၄ ရက္ၾကာ အိမ္တြင္း သီးျခားခြဲေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မတ္လ ၁၇ ရက္မွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ အိမ္တြင္ သီးျခားခြဲေနရန္လိုအပ္ၿပီး ေနထိုင္စရာေနရာမရွိပါက အုပ္စုလိုက္ ခြဲျခားေနထိုင္သည့္ေနရာတြင္ အခေပး၍ ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ လူနာဦးေရပမာဏ ၃၀ ၀၀၀ ေက်ာ္လာသျဖင့္ စီအီးစီစီအေနျဖင့္ ထိုင္၀မ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ကူးစက္လာသည့္ လူမ်ားရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားထားပါသည္။ ဥေရာပ ႏွင့္ ယူေကတို႔တြင္ ကူးစက္ခံရသည့္ေဘးမွာ အီးစီဒီစီ၏ အဆိုအရ အလယ္အလတ္မွ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အေပၚ အလုပ္အမ်ားအျပားရွိေစမည့္ ေဘးမွာလည္း အလြန္မ်ားေနပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕သည့္အဆင့္သို႔ ေျပာင္းရန္ အေျခအေနမ်ားေနပါသည္။

အေမရိက ႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားမႈ ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး ၀ါရွင္တန္ ဒီ.စီ ႏွင့္ အျခား ၄၆ ျပည္နယ္တို႔တြင္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ လူနာမ်ား ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ကာ ျပည္နယ္ ၂၀ တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာထားရပါသည္။ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးေရး စင္တာ (စီဒီစီ)၏ အဆိုအရ ကိုဗစ္-၁၉သည္ ၀ါရွင္တန္၊ နယူးေရာက္ ႏွင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ လူမ်ားၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈမ်ားေသာ နယ္ေျမ်ားတြင္ သီးျခားခြဲထားမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ စီအီးစီစီသည္ အထက္ပါ ျပည္နယ္ သုံးခု၏ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို အဆင့္၂။ ။ သတိထားရန္ သို႔ ျမွင့္တင္ထားပါသည္။ ၄င္းေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကမည္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳၾကပါ။ အေမရိက အျခားျပည္နယ္မ်ားကို အဆင့္၁။ ။ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ထားရွိၿပီး ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္သတိျပဳၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္း (ဒဗ်ဴလူအိတ္ခ်္အို)က ကိုဗစ္-၁၉ သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္တြင္ ကူးစက္ခံရေၾကာင္း အတည္ျပဳေသာ လူနာမ်ားရွိၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ကူးစက္ေၾကာင္း အစီရင္ခံထားသျဖင့္ ကမာၻ႕လုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက နယ္နိမိတ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါကူးစက္မႈသည္ တစ္ကမာၻလုံးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားၾကား နီးကပ္ေသာ သြားလာေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး စီအီးစီစီက အထက္ပါစာရင္းထဲတြင္ မပါသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးကို ခရီးသြား အသိေပးခ်က္ကို အဆင့္၁။ ။ ေစာင့္ၾကည္႔ရန္ သို႔ ျမွင့္တင္ထားပါသည္။အဆင့္ ၁ ႏွင့္ အဆင့္ ၂ အုပ္စုမ်ားတြင္ပါသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၄ ရက္က သြားေရာက္ဖူးပါက ၁၄ ရက္ၾကာ မိမိက်န္းမာေရး မိမိေစာင့္ေရွာက္ရပါသည္။ ခရီးသြား အသိေပးခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႔ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုမိုျမွင့္တက္လာသျဖင့္ အစိုးရကလည္း ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ နယ္နိမိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါမည္။

Was this information helpful? Yes    No