:::

តារាងបញ្ជីនៃការបែងចែករឹតត្បិតលើការមកលេងនៅកោះតៃវ៉ាន់ (0301)

ស្លាក
ទីតាំង臺灣
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 30
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/3/4
ថ្ងៃខែថ : 2020/3/13 下午 03:04:00

柬-來臺限制0301

Was this information helpful? Yes    No