:::

အီရန္ခရီးသြားကပ္ေရာဂါတတိယဆင္႔သတိေပး မလိုအပ္လွ်င္မသြားပါနွင္႔

Label
Location臺灣
Hit : 15
Date : 2020/3/4
Updated : 2020/3/4 下午 03:18:00

ဗဟုိကူးစက္ေရာဂါညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွယေန႔(1)ရက္တြင္ အီရန္နိုင္ငံ၌ မၾကာေသးမီက
COVID-19 (ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ)ၿဖစ္ပြားမႈနွင္႔ေသဆံုးမႈမ်ားလ်င္ၿမန္စြာၿမင္႔တက္
လာသည္ဟု ေၿပာၾကားခဲ႔သည္၊ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ေဒသတြင္းသို႔ကူးစက္ပ်ံ႔နွံ႔နိုင္သည္႔
အႏၱရာယ္ၿမင္႔မားေသာေၾကာင္႔ညႊန္ၾကားေရးစင္တာက ယေန႔မွစ၍အီရန္ခရီးသြားကပ္ေရာ
ဂါကို တတိယဆင္႔သို႔ၿမွင္႔တင္သင္႔ေၾကာင္းသတိေပးခဲ႔သည္ :သတိေပး(Warning)
ၿပည္သူမ်ားကိုမလိုအပ္လွ်င္မသြားဖို႔သတိေပးသည္။ ထို႔ၿပင္ ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွ
တစ္ခ်ိန္တည္း ထိုင္ဝမ္ခ်ိန္ 3လ 2ရက္ 00:00
မွစ၍(14ရက္တြင္း)ခရီးသြားသမိုင္းရိွသူမ်ား (ေလယာဥ္ေၿပာင္းမပါ)ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္
အိမ္တြင္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္14ရက္ထားရန္လိုအပ္ သည္ဟုေၾကညာခဲ႔သည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွေထာက္ၿပသည္မွာ အီရန္နုိင္ငံသည္ၿဖစ္ပြားမႈ593နွင္႔43ဦးေသဆံုး
သည္၊ တရုတ္ၿပည္ၿပင္ပေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးနုိင္ငံၿဖစ္ၿပီးရပ္ရြာတြင္းပ်ံ႔နွံ႔မႈရိွေၾကာင္းခန္႔မွန္း
သည္ ;ကမာၻတစ္ဝန္းရိွနုိင္ငံေပါင္း17နုိင္ငံသုိ႔ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈရာေပါင္းမ်ားစြာတင္ပို႔ခဲ႔သည္။

နိုင္ငံတကာဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈကိုတုန္႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ ညႊန္ၾကားေရးစင္
တာမွ လက္ရိွ တရုတ္ၿပည္မၾကီး(ေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအိုအပါဝင္)၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အီ
တလီ၊ အီရန္တို႔အား ခရီးသြားကပ္ေရာဂါတတိယဆင္႔သတိေပးအၾကံၿပ ုထားသည္; ဂ်ပန္
နွင္႔စင္ကာပူသည္ ဒုတိယဆင္႔သတိေပးခ်က္ထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္; ထိုင္းသည္ပထမဆင္႔အာရံု
စိုက္ၿဖစ္သည္။ညႊန္ၾကားေရးစင္တာသည္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအနီး
ကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ၿပီးၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလမ္းညႊန္မႈကိုအခ်ိန္မေရြးေၿပာင္း
လဲမည္။

Was this information helpful? Yes    No