:::

အီတလီခရီးသြားကပ္ေရာဂါသည္အဆင္႔3သတိေပးသို႔ၿမင္႔တက္သြားၿပီး ဝင္ ေရာက္လာပါက အိမ္တြင္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္14ရက္လိုအပ္သည္။

Label
Location臺灣
Hit : 16
Date : 2020/3/3
Updated : 2020/3/3 下午 02:22:00

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနမွယေန႔(27)ရက္က အီတလီ၌
COVID-19 (ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ)ၿဖစ္ပြားမႈနွင္႔ေသဆံုးမႈမ်ား
လ်င္ၿမန္စြာၿမွင္႔တက္လာေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ႔သည္၊တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား
မွေဒသတြင္းကူးစက္မႈၿမင္႔မားလာၿခင္းေၾကာင္႔ ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွ
ယေန႔အီတလီခရီးသြားကူးစက္ပ်ံ႔နွံ႔မႈကိုတတိယဆင္႔သုိ႔တိုးၿမွင္႔ေပး
ရန္ အၾကံေပးေၾကာင္းေၾကၿငာခဲ႔သည္: သတိေပး(Warning) မလို
အပ္ပါကမသြားရန္သတိေပးပါ။ထို႔ၿပင္ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွထိုင္ဝမ္
ခ်ိန္2လ28ရက္ 00:00အခ်ိန္မွစ၍ အီတလီမွဝင္ေရာက္သူမ်ားအိမ္
တြင္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္14ရက္ထားရန္လိုေၾကာင္းတခ်ိန္တည္းေၾကၿငာခဲ႔
သည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာကေဖာ္ၿပသည္မွာ လက္ရိွအီတလီတြင္ေရာဂါအ
တည္ၿပ ုသူ400ထိေရာက္ရိွၿပီးေသဆံုးသူ12ဦး၊ ေရာဂါကူးစက္မႈေဒသ
9ခုသို႔ပ်ံ႔နွံ႔ခဲ႔ၿပီး90%ေက်ာ္ကူးစက္မႈအေၾကာင္းရင္းကိုမေဖာ္ထုတ္နို
င္ေသးပါ၊ရပ္ကြက္တြင္းသုိ႔ပ်ံ႔နွ႔ံသည္ဟုအကဲၿဖတ္ၿခင္းနွင္႔ေရာ
ဂါၿဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ၿပင္သစ္၊ ေၿမာက္ပိုင္းဆီဒိုးနီးယား၊ ဂရိ၊ ဘရာဇီး၊
စပိန္၊ ဆြစ္ ဇာလန္၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ခရိုေအးရွား၊
ၾသစေၾတးလ်နွင္႔ဂ်ာမနီနိုင္ငံ
ေပါင္း10နိုင္ငံတြင္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈ18ခုၿဖစ္ပြားခဲ႔သည္။မသိေသာေ
ရာဂါကူးစက္ခံထားရေသာၿမိ ု႔(သုိ႔)ေဒသမ်ားရိွသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား
ရပ္ဆိုင္းၿခင္း၊ၿပည္သူလႈပ္ရွားမႈမ်ားရပ္ဆိုင္းၿခင္းနွင္႔လမ္းပန္း ဆက္
သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခ်က္ကဲ႔သို႔ေသာၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္
မ်ားကိုအီတလီကေၾကညာခဲ႔သည္။

ဝူဟန္႔၌နိုင္ငံတကာအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါပ်ံ႔နွံ႔မႈကိုတံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ ညႊန္
ၾကားေရးစင္တာမွတရုတ္ၿပည္မၾကီ(ေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအိုအပါအဝင္)၊
ေတာင္ကိုရီးယားနွင္႔အီတလီနုိင္ငံမ်ားရိွခရီးသြားကပ္ေရာဂါတတိယဆ
င္႔သတိ ေပးခ်က္ကိုထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္ ;ဂ်ပန္၊ စကၤာပူနွင႔္အီရန္
ဒုတိယဆင္႔သတိေပး ခ်က္မ်ားကိုထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္ ထိုင္းနုိ္င္ငံက
ပထမဆင္႔သတိထားၿဖစ္သည္။
ညႊန္ၾကားေရးစင္တာသည္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအနီး
ကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ၿပီးၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ခရီးသြားကပ္ေရာဂါ
အၾကံေပးခ်က္မ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးေၿပာင္းလဲမည္။

Was this information helpful? Yes    No