:::

အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးအာမခံဥပေဒနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား

အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးအာမခံဥပေဒသည္ အာမခံပရီမီယံအေၿခခံတြက္ခ်က္၊ အာမခံေပးေငြ နွင္႔ဆက္စပ္ေသာၿပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္သည္။အခ်ို႔ေသာအလုပ္ရွင္မ်ားမွအလုပ္ခန္႔ထားသူ မ်ားမွလႊဲ၍ ေနထိုင္သူသစ္မ်ားသည္ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ရိွၿပီး ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္သည္မွာ 6လၿပည္႔သည္႔ ေန႔မွစ၍ က်န္းမာေရးအာမခံတြင္ပါဝင္သင္႔သည္။

အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးအာမခံသည္ထိုင္ဝမ္တြင္အေရးၾကီးေသာလူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးမူဝါဒၿဖစ္သည္။ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔မိသားစုမ်ားအားကူညီဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားနွင္႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကိုနားလည္ေစရန္၊ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အခြင္႔အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ က်န္းမာေရးအာမခံ ေအဂ်င္စီသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္တြင္ ၿပည္သူမ်ားက်န္းမာေရးအာမခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကို အၿမန္စံုစမ္းနိုင္ရန္ က်န္းမာေရးအာမခံဥပေဒဇုန္တစ္ခုတည္ေထာင္ထားသည္။

က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ဗဟိုက်န္းမာေရးအာမခံေအဂ်င္စီသတင္းအခ်က္အ

Was this information helpful? Yes    No