:::

Quy định có liên quan điều luật bảo hiểm sức khỏe toàn dân

Luật Bảo hiểm Y tế toàn dân quy định việc tính phí bảo hiểm, chi trả bảo hiểm và các hình phạt liên quan cho các công ty bảo hiểm và đối tượng bảo hiểm. Ngoài chủ sử dụng lao động, thì tân di dân có giấy tờ chứng minh cư trú và cư trú từ 6 tháng trở ra, đều phải tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

Bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách phúc lợi xã hội quan trọng tại Đài Loan, để hỗ trợ tân di dân và gia đình của họ hiểu được luật pháp có liên quan, để duy trì quyền lợi bản thân. Vì thế Trang mạng thông tin toàn cầu của sở bảo hiểm y tế xây dựng chuyên khu pháp lệnh bảo hiểm y tế, cung cấp cho dân chúng nhanh chóng vào mạng tìm kiếm các vấn đề quy định luật có liên quan đến bảo hiểm y tế.

Mạng thông tin toàn cầu Sở bảo hiểm y tế trung ương Bộ phúc lợi xã hội

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không