:::

Kế hoạch chăm sóc tân di dân qua trang mạng yêu thương của Cục dân chính chính phủ thành phố Đài Bắc

I. Kể từ ngày 01/01/2020 trở đi, cục dân chính của chính phủ thành phố Đài Bắc, để hỗ trợ tân di dân chưa tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Trợ cấp một số chi phí chữa bệnh cho các tai nạn hoặc bị bệnh ngoài ý muốn và thực hiện các biện pháp chăm sóc của cư dân mới.

II. Tân di dân trong vòng 2 tháng do nguyên nhân trợ cấp y tế sau khi phát sinh, làm đơn xin với các văn phòng hộ tịch tại nơi cư trú trong thành phố, đồng thời do văn phòng hộ tịch kiểm tra sát hạch và khoản trợ cấp chi trả.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không