:::

โครงการห่วงใยดูแลผู้พำนักใหม่แพลตฟอร์มแห่งรักสำนักงานกิจการพลเรือนที่ว่าการนครนิวไทเป

1.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2020เป็นต้นไป สำนักงานกิจการพลเรือนที่ว่าการนครนิวไทเป เพื่อช่วยเหลือผู้พำนักใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ จะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉับพลันหรือเกิดการเจ็บป่วย จัดดำเนินการจริงตามมาตรการดูแลผู้พำนักใหม่

2.เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลผู้พำนักใหม่ภายในสองเดือนหลังเกิดเหตุแล้ว ให้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ และมีสำนักงานทะเบียนราษฎร์ดูแลอนุมัติและจัดสรรเงินอุดหนุน

Was this information helpful? Yes    No