:::

ရွင္းေပၿမိ ု႔အစိုးရ၏ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာန ခ်စ္ေမတၱာပလက္ေဖာင္း ေနထိုင္သူသစ္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈအစီအစဥ္

一、109ခုနွစ္1လ1ရက္မွစ၍ ရွင္းေပၿမိ ု႔အစိုးရ၏ ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနသည္ အမ်ိုးသားက်န္းမာေရး အာမခံတြင္မပါဝင္ေသာ ေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုကူညီၿခင္း၊မေတာ္တဆမႈ(သုိ႔)ဖ်ားနာၿခင္း အတြက္ ေဆးကုသစရိတ္အခ်ိဳ႔ကို ေထာက္ပံ႔ေပးၿခင္းနွင္႔ေနထိုင္သူသစ္္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈအစီအမံ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

二、ေဆးဖက္ဆိုင္ရာေထာက္ပံ႔ေၾကးၿဖစ္ေပၚမႈၿဖစ္ပြားၿပီး2လတြင္းေနထိုင္သူသစ္သည္ ေနထိုင္ သည္႔အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရံုးသုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္၊ ရံုးမွစစ္ေဆးၿခင္းနွင္႔ေထာက္ပံ႔ေၾကး ေပးေငြ ကို ကိုင္တြယ္မည္။

Was this information helpful? Yes    No