:::

ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិផែនការថែទាំសម្រាប់ប្រជាជនថ្មី

១.ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែមករាឆ្នាំ ១០៩ ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិបានអនុវត្តវិធានការណ៍ថែរក្សាប្រជាជនថ្មីដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនថ្មីដែលមិនបានចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកលឧបត្ថម្ភធនលើថ្លៃព្យាបាលមួយចំនួនដោយសារគ្រោះថ្នាក់ឬជំងឺ។
២.ក្នុងរយៈពេលពីរខែនៃការកើតឡើងនៃការឧបត្ថម្ភធនវេជ្ជសាស្ត្រអ្នករស់នៅថ្មីត្រូវអនុវត្តចំពោះក្រុមគ្រួសារនានានៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយក្រុមគ្រួសារនឹងដោះស្រាយករណីពិនិត្យឡើងវិញនិងទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។

Was this information helpful? Yes    No