:::

စိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈနွင္႔ၾကိ ုတင္ကာကြယ္ၿခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတိုးခ်ဲ႔

သင္႔ေဘးတြင္ စိတ္ေဖာက္ၿပန္သည္႔ေဆြမ်ိုးမိတ္ေဆြမ်ားရိွလား။

အေဝးေၿပလမ္းေပၚသုိ႔မွားဝင္မိေသာသက္ၾကီးရြယ္အိုမေတာ္တဆမႈ သတင္းတြင္ေတြ႔တယ္ မဟုတ္လား၊ရပ္ကြက္တြင္းအဆက္မၿပတ္စကားမ်ားရန္ၿဖစ္သံကိုၾကားဖူးတယ္မလား၊ အိမ္ေဘး ကအဖြား ေခၽြးမေငြခိုးသည္ဟုထပ္ခါတလဲလဲေၿပာစသည္တို႔သည္ စိတ္ေဖာက္ၿပန္မိသားစုရဲ႔ ေန႔စဥ္ပံုၿပင္တစ္ပုဒ္ၿဖစ္နုိ္င္သည္….စိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈသည္ ဦးေနွာက္၏သိမႈဆို္င္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ ကို ဆက္အက်ိုးသက္ေရာက္ေစမည္႔ေရာဂါအုပ္စု၏စုေပါင္းအသံုးအနႈန္း၊ ၎သည္ပံုမွန္အိုမင္း ၿခင္းမဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားၿဖစ္သည္၊မွတ္ဥာဏ္ဆံုးရံႈးမႈသာမက ဘာသာစကားစြမ္းရည္၊ အာကာသအာရံု၊ကြန္ပ်ူတာစြမ္းရည္၊အကဲၿဖတ္ခ်က္၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေတြးအေခၚနွင္႔အာရံု စူးစိုက္မႈ ကဲ႔သုိ႔ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ႔ေစၿပီးစိတ္ရႈပ္ဖြယ္အၿပ ုအမူမ်ား၊ ပင္ကိုယ္စရိုက္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား၊လွည္႔စားၿခင္း(သုိ႔)စိတ္အာရံုေခ်ာက္ၿခားၿခင္းမ်ားစသည္႔ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားက လူနာမ်ားအလုပ္နွင္႔ေနထိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားဆံုးရံႈးေစၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိသားစုနွင္႔ေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားအားသိသိသာသာဝန္ပိုေစသည္။

ဤဗီြဒီယိုသည္စိတ္ေဖာက္ၿပန္ၿခင္းအေၾကာင္းရင္းနွင္႔ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ထိုင္ဝမ္ရိွစိတ္ေဖာက္ ၿပန္မႈလူဦးေရကို ခန္႔မွန္းၿခင္းနွင္႔ကာကြယ္ၿခင္းတို႔ကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။

https://www.youtube.com/watch?v=3i4WR60lZXc&feature=youtu.be

Was this information helpful? Yes    No