:::

【2လ24ရက္ေနာက္ဆံုးသတင္း】ေတာင္ကိုရီးယားခရီးသြားကပ္ေရာဂါ တတိယဆင္႔သတိေပးခ်က္အၿဖစ္အဆင္႔ၿမွင္႔တင္ရန္အၾကံၿပ ုသည္မွာ 「2019 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19)」ကပ္ေရာဂါနွင္႔နိုင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္ လူဝင္ မႈၾကီးၾကပ္ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီအမံ

Label
LocationTaiwan
Hit : 17
Date : 2020/2/25
Updated : 2020/2/27 上午 09:31:00

2လ24ရက္ေနာက္ဆံုးသတင္း
ေတာင္ကိုရီးယားခရီးသြားကပ္ေရာဂါ တတိယဆင္႔သတိေပးခ်က္ကို တိုးၿမွင္႔ ရန္အၾကံၿပ ုခဲ႔သည္၊ မလိုအပ္လွ်င္မသြားပါနွင္႔။ ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ ေရးဌာနကယေန႔(24)ေဖာ္ၿပသည္႔ မၾကာေသးမီက ေတာင္ကိုရီးယား ဘုရား ရိွခိုးေက်ာင္းနွင္႔ေဆးရံု စုေဝးမႈမ်ားတြင္ ၿဖစ္ပြားမႈ763သို႔သိသိသာသာတိုးလာ ၿပီးရပ္ရြာတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ပ်ံ႔နွံ႔သြားသည္။ တခ်ံဳးၿမိ ု႔ ခ်င္႔စန္႔ေပေသာက္ခ်င္း ေသာက္ကၽြင္႔ တို႔ကိုလည္းအထူးစီမံခန္႔ခြဲမႈေနရာအၿဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွေဒသခံၿပည္သူမ်ားသုိ႔ေရာဂါကူးစက္နိုင္သည္႔အလားအ လာ ၿမင္႔မားေသာေၾကာင္႔ ကြပ္ကဲေရးစင္တာမွ နုိင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းကပ္ ေဘးကိုတတိယဆင္႔သုိ႔တိုးၿမွင္႔သင္႔ေၾကာင္းေၾကၿငာခဲ႔သည္။:ၿပည္သူမ်ားေဒ သခံဧရိယာသုိ႔ မလိုအပ္လွ်င္ခရီးမသြားရန္ (Warning)သတိေပးပါ။ ထို႔ၿပင္ ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွ 2လ 25ရက္00:00မွစ၍ ကိုရီးယားမွဝင္ေရာက္လာ ေသာနိုင္ငံၿခားသားမ်ားသည္ 14ရက္ၾကာအိမ္တြင္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ရမည္၊ နိုင္ငံ သား 2လ 25ရက္၊26ရက္ ကိုရီးယားမွဝင္လာသူမ်ားသည္ 14ရက္ၾကာ လြတ္ လပ္ေသာက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈက်င္႔သံုးရမည္၊ထို႔ၿပင္27ရက္ေန႔00:00မွစ၍
ၿပည္တြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာေသာနိုင္ငံသားမ်ားသည္14ရက္ၾကာအိမ္တြင္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္အစီအမံခံယူရမည္။

Was this information helpful? Yes    No