:::

ထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ရန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား စာရင္း (0214)

Hit : 26
Date : 2020/2/14
Updated : 2020/2/25 下午 04:55:00

緬-來臺限制

Was this information helpful? Yes    No