:::

2လ 6ရက္မွစ၍ တရုတ္နိုင္ငံအားလံုး(ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုအပါအဝင္)ဒုတိယဆင္႔ ကပ္ေရာဂါေဒသစာရင္းသြင္းသည္၊ တရုတ္ၿပည္နယ္၊ၿမိ ု႔အသီးသီးတြင္ေနထိုင္သူမ်ား ၿပည္ဝင္ခြင႔္ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။

Label
LocationTaiwan
Hit : 38
Date : 2020/2/5
Updated : 2020/2/10 下午 05:13:00

တရုတ္ၿပည္မၾကီးတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း လွ်င္ၿမန္စြာဆက္လက္တိုးၿမွင္႔လာၿပီး မေနက(4)ရက္ထိအမႈေပါင္း 2ေသာင္းေက်ာ္သြားၿပီ၊ ၿပည္နယ္ၿမိ ု႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသမ်ားအားလံုး အက်ံဳးဝင္သည္၊ ၿပည္နယ္ၿမိိ ု႔အသီးသီးတြင္ ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္႔စြာေပၚလာၿပီးအဓိက ၿမိ ု႔ၾကီးမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းနွင္႔ ေနထိုင္သူမ်ားလႈပ္ရွားမႈအေပၚကန္႔သတ္ၿခင္း စသည္႔ အစီအမံမ်ားစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္၊ထင္ရွားသည္႔အခ်က္မွာ တရုတ္ၿပည္မၾကီးတြင္ ေရာဂါကူးစက္ ပ်ံ႔နွံ႔မႈက်ယ္ၿပန္႔လာနိုင္သည္။တရုတ္နိုင္ငံ၏ၿပင္းထန္ေသာ ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔ ကၽြန္ုပ္နိုင္ ငံနီးကပ္စြာဆက္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါ ညႊန္ၾကားေရးစင္တာက ယေန႔(5)ရက္ တြင္ေၾကၿငာခဲ႔သည္၊ 2လ 6ရက္မွစ၍ ဝင္လာသည္႔ တရုတ္၊ေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအို ခရီးသြား သမုိင္းရိွၿပည္သူမ်ား အိမ္တြင္းေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ဖို႔လိုသည္၊ သို႔ေသာ္ေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအိုသို႔ ၿပန္ခြင္႔ရထားသူမ်ား ကိုယ္ပိုင္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 14ရက္ လိုသည္၊ တရုတ္နိုင္ငံရိွၿပည္နယ္ နွင္႔ၿမိ ု႔ၾကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ဝင္ခြင္႔ယာယီရပ္ဆိုင္း ထားမည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွ ေဟာင္ေကာင္ရိွ မသိရသည္႔အရင္းအၿမစ္ရပ္ကြက္မွတဆင္႔ကူးေသာ ေရာဂါမ်ားၿပန္႔ေနၿပီး၊ ရပ္ကြက္တြင္ေၾကာက္စရာကူးစက္မႈကြင္းဆက္မ်ားရိွနုိင္သည္; ထို႔ၿပင္ မကာအိုဂိမ္းစက္ရံုဝန္ထမ္း မၾကာေသးမီကကူးစက္ခံရသည္၊ ေဒသတြင္းကူးစက္မႈၿဖစ္ပြားၿပီး တရုတ္နွင္႔နီးကပ္စြာဆက္သြယ္မႈရိွၿခင္းေၾကာင္႔ယခုမွစ၍ ေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအို ခရီးသြား ကပ္ေဘးကို ဒုတိယအဆင္႔သုိ႔တိုးၿမွင္႔ရန္အၾကံၿပ ုၿခင္း;သတိေပးၿခင္း(Alert)၊ ၿပည္သူမ်ားအား ေဒသတြင္းကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားၿပ ုလုပ္ရန္သတိေပးသည္။ ညႊန္ၾကားေရးစင္တာသည္ ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအနီးကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ၿပီး ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔ အညီ ခရီးသြားအၾကံေပးလမ္းညႊန္နယ္ပယ္ကို အခ်ိန္မေရြးၿပ ုၿပင္ ေၿပာင္းလဲမည္။

Was this information helpful? Yes    No