:::

(109)ခုနွစ္ 2လ 7ရက္မွစ၍ 14ရက္တြင္းဝင္ေရာက္(သုိ႔)ေနထိုင္ခဲ႔ၾကေသာၿပည္မၾကီး နုိင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ခြင္႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ဗီဇာထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီ အမံမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လိမ္႔မည္။

Label
LocationTaiwan
Hit : 10
Date : 2020/2/5
Updated : 2020/2/7 下午 03:14:00

ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါပ်ံနွံ႔မႈစဥ္ဆက္မၿပတ္တိုးၿမွင္႔က်ယ္ၿပန္႔သည္႔အတြက္ နုိင္ငံတြင္းၿပည္ သူ႔က်န္းမာေရးလံုၿခံ ုမႈကို ေသခ်ာေစရန္နွင္႔နုိင္ငံထဲလူစီးဆင္းမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရသည္ ထိုင္ဝမ္သုိ႔လာသည္႔နိုင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္ေအာက္ပါအစီအမံမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လိမ္႔မည္:

一、(109)ခုနွစ္ 2လ 7ရက္မွစ၍ 14ရက္တြင္း(1လ 24ရက္ေနာက္ပိုင္း) ဝင္ေရာက္(သုိ႔) ေနထိုင္ ခဲ႔ေသာၿပည္မၾကီးသာမန္နုိ္င္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္၊ နုိင္ငံတြင္းဝင္ေရာက္ခြင္႔မၿပ ုပါ (ဗီဇာကင္း လြတ္ခြင္႔၊ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာနွင္႔ အီးဗီဇာကုသမႈနွင္႔ တရားဝင္ဗီဇာနွင္႔ အတူနိုင္ငံၿခား သားမ်ား အပါအဝင္)

二、ထိုင္ဝမ္သုိ႕အထူးအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားၿဖင္႔လာရန္လိုအပ္ေသာနိုင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္ 14ရက္တြင္း တရုတ္ၿပည္မၾကီး၏ၿပင္းထန္ေသာကူးစက္ေရာဂါၿဖစ္ပြားသည္႔ေဒသ၌ ဝင္ေရာက္ (သုိ႔)မေနထိုင္ခဲ႔ပါက ဝင္ခြင္႔ဗီဇာေလွ်ာက္ထားနုိင္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၿပင္ဆင္၍စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင႔္အညီ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံမည္:

1.လြန္ခဲ႔ေသာ14ရက္တြင္းခရီးသြားသမိုင္းကင္းရွင္းေၾကာင္း (အကယ္၍ တရုတ္ၿပည္မၾကီးရိွ ၿပင္းထန္ေသာကူးစက္ေရာဂါၿဖစ္ပြားသည္႔ေဒသသို႔သြားခဲ႔လွ်င္လက္မခံပါ)
2.7ရက္တြင္းက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါ၊ ေအာက္ပါလကၡဏာမရိွရ: ဖ်ားၿခင္း (>(သုိ႔) = 38ဒီဂရီ ) အထက္အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါကူးစက္မႈ(သုိ႕)အဆုတ္ကူး စက္ေရာဂါ
3.လက္မွတ္ထိုးထိုင္ဝမ္ဝင္ၿပီးေနာက္ေရာဂါလကၡဏာရိွပါက က်န္းက်ိန္လႊာၿဖတ္ေတာက္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားသင္႔သည္။
4.ထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္သည္႔အေၾကာင္းရင္းအရ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္အၿခားသက္ဆိုင္ရာ စာ ရြက္စာတမ္းမ်ားကိုၿပင္ဆင္ပါ။

三、ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ရိွၿပီးထိုင္ဝမ္သို႔ၿပန္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာနုိင္ငံၿခား သားမ်ား၊ 14ရက္တြင္းၿပည္မၾကီးသုိ႔ဝင္ေရာက္(သို႔)ေနထိုင္သူမ်ားသည္ထိုင္ဝမ္သို႔ၿပန္လာၿပီး ေနာက္ေနထိုင္မႈကို ကန္႔သတ္လိမ္႔မည္၊ ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ14ရက္ရိွသင္႔သည္။

四、အထက္ပါအစီအမံမ်ားကိုအနာဂါတ္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔အညီ အသစ္ၿပ ုၿပင္ေၿပာင္း လဲမည္။


Was this information helpful? Yes    No