:::

2လ 5ရက္မွစ၍က်ဲ႔က်န္းၿပည္နယ္အားဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါေဒသအၿဖစ္သတ္မွတ္ သည္၊ ခရီးသြားသမိုင္းရိွသူသည္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္အိမ္တြင္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ဖို႔လိုသည္။

Label
LocationTaiwan
Hit : 15
Date : 2020/2/4
Updated : 2020/2/7 下午 02:48:00

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာန ယေန႔(4)ရက္ေန႕ကေၿပာသည္၊ မၾကာေသးမီက ၿပည္မ ၾကီး က်ဲ႔က်န္းၿပည္နယ္တြင္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈအတည္ၿပ ုအေရအတြက္ဆက္လက္ၿမွင္႔တက္လွ်က္ ရိွရာ 2လ 3ရက္ထိ ၿဖစ္ပြားမႈေပါင္း829ခုရိွခ႔ဲၿပီးဟူေပၿပည္နယ္ၿပီးေနာက္ ဝိန္းက်ိဳး၊ ဟန္က်ိဳး စသည္႔အဓိကၿမိ ု႔ၾကီးမ်ားအပါအဝင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းနွင္႔ေနထိုင္သူလႈပ္ရွားမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ၿခင္းစသည္႔အစီအမံမ်ားစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္၊ ေဒသခံမ်ားကူး စက္မႈရိွသည္ဟုစံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ႔သည္။ကၽြနု္ပ္တို႔နုိင္ငံနွင္႔က်ဲ႔က်န္းရင္းနွီးစြာသြားလာသည္ကို ထည္႔စဥ္းစားသည္၊ (5)ရက္မွစ၍ က်ဲ႕က်န္းၿပည္နယ္အားဒုတိယကပ္ေရာဂါေဒသအၿဖစ္သြင္း ရန္ဆံုးၿဖတ္ခဲ႔သည္၊ ဝင္ေရာက္လာသည္႔ၿပည္သူမ်ား က်ဲ႔က်န္းၿပည္နယ္ခရီးသြားသမိုင္းရိွပါက အိမ္တြင္းေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ထည္႔သြင္းဖို႔လိုသည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာေဖာ္ၿပသည္မွာ ဝင္လာသည္႔ၿပည္သူမ်ားက်ဲ႔က်န္းၿပည္နယ္ ခရီးသြားသမိုင္း ရိွက အိမ္တြင္းေၿခခ်ဳပ္ထည္႔သြင္းဖို႔လိုသည္၊ က်ဲ႔က်န္းၿပည္နယ္တြင္ေနထိုင္သည္႔ ၿပည္မၾကီးလူ မ်ားၿပည္ဝင္ခြင္႔မၿပ ု၊ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ဖ်ားၿခင္(သို႔)အသက္ရႈလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ လကၡဏာမ်ားေတြ႔ရိွက သတ္မွတ္ထားေသာေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းသို႔ခ်က္ခ်င္းပို႔ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အိမ္ၿပန္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္စစ္ေဆးမည္၊ အကယ္၍ စစ္ေဆးမႈရလဒ္သည္ အေပါင္းၿဖစ္ပါက သတ္မွတ္သည္႔အေၿခအေနလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ခြဲၿခားစစ္ေဆးမည္။

ထို႔ၿပင္ေဟာ္နန္္၊ ဟူနန္၊ အန္ေဟြးနွင္႔က်န္းရီွးစသည္႔ၿပည္နယ္တို႔တြင္ ၿဖစ္ပြားမႈမ်ားလ်င္ၿမန္စြာ တိုးပြားလာသည္။ေပက်င္းရွန္ဟိုင္းမွရပ္ရြာအုပ္စုလိုက္ၿဖစ္ရပ္မ်ားၿပန္႔သြားသည္၊ ညႊန္ၾကားေရး စင္တာသည္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ၿပီးေၿပာင္းလဲမႈအရ ကပ္ေရာဂါေဒသကိုအခ်ိန္မေရြးေၿပာင္းလဲမည္၊ ဤအဆင္႔တြင္တရုတ္ၿပည္မၾကီးသို႔ ေခတၱမသြား ရန္ အၾကံၿပ ုသည္။

Was this information helpful? Yes    No