:::

2လ6ရက္တြင္မ်က္နွာဖံုးကိုၿပည္သူမ်ားက်န္းမာေရးအာမခံကဒ္နွင္႔ဝယ္္နုိင္သည္

Label
LocationTaiwan
Hit : 16
Date : 2020/2/5
Updated : 2020/2/6 下午 04:47:00

တရုတ္ၿပည္မၾကီးတြင္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကူးစက္မႈသည္ဆက္လက္ၿမင္႔တက္ ေနၿပီးကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ မ်က္နွာဖံုးမ်ားပရမ္းပတာဝယ္ယူသည္႔အေၿခအေနမ်ားရိွသည္၊မ်က္နွာ ဖံုးမ်ား ဝယ္ယူသိုေလွာင္ထားသူမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါဌာနမွ ယေန႔(3)ရက္တြင္ မ်က္နွာဖံုးေရာင္းခ်မႈကို2လ6ရက္တြင္ၿပ ုလုပ္လိမ္႔မည္ဟုေၾကၿငာခဲ႔သည္။လုိအပ္ေနေသာၿပည္သူမ်ား ဝယ္နိုင္ၿပီးအရင္းအၿမစ္မ်ားကိုမွ်တပြင္႔လင္းၿမင္သာေအာင္ၿပ ုလုပ္နုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔သည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာက မ်က္နွာဖံုးေရာင္းဝယ္သည္႔နည္းလမ္းကိုေၿပာင္းလဲရန္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းၿဖစ္သည္:
1.မ်က္နွာဖံုးေတြကိုအစုုိးရကခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ၿပည္သူမ်ားရဲ႔ေနထိုင္မႈဘဝအရ မူရင္းစူပါမားကက္ ေရာင္းခ်တာကို (4)ရက္မွစ၍ရပ္စဲမည္။

2.အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈသည္ အမ်ိဳးသားကြန္ပ်ဴတာေဒတာေဘ႔စ္စနစ္ကိုၿပန္လည္ ၿပင္ဆင္ၿပီး2ရက္တြင္းစစ္ေဆးမႈၿပီးဆံုးသည္။စာပို႔သူမွတစ္နိုင္ငံလံုးရိွက်န္းမာေရးအာမခံအထူး ေဆးဆိုင္6,505ဆုိင္သို႔ေန႔စဥ္မ်က္နွာဖံုး လူၾကီး200နွင္႔ကေလး50ၿဖန္႔ေဝမည္ ;အၿခားေက်း လက္ ေဒသမ်ားကို ေဒသခံက်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ်ားကကိုင္တြယ္လိမ္႔မည္။ ၿပည္သူမ်ား ကိုယ္ပိုင္ 「က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္」 ၿဖင္႔ 2လ 6ရက္မွစ၍ ဝယ္ယူနုိ္င္သည္၊ က်န္းမာေရး အာမခံကဒ္တစ္ခုစီကို 10ယြမ္နွင္႔မ်က္နွာဖံုး 2ခုဝယ္နုိင္ၿပီး7ရက္တြင္းထပ္မံမဝယ္ယူနုိင္ပါ။

3.ဝယ္ယူေသာလူစုလူေဝးကိုခြဲထုတ္ရန္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္နံပါတ္အဆံုး စံုဂဏာန္းရိွသူမ်ား အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးနွင္႔စေနတြင္ဝယ္နိုင္သည္၊ မဂဏာန္းရိွသူမ်ားကို တနလၤာ၊ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာေန႔ မ်ားတြင္ ဝယ္နုိ္င္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔ကို ၿပည္သူအားလံုးဝယ္ယူနိုင္သည္။ထို႔ၿပင္ ဝန္ထမ္းနွင္႔ လႈပ္ရွားမႈအစဥ္မေၿပသည္႔သူမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြကိုယ္စားဝယ္ေပးနုိင္သည္၊လူတစ္ဦးလွ်င္ က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္တစ္ခုကန္႔သတ္ထား၍ဝယ္ယူမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္တူတူပင္ၿဖစ္သည္; တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကေလးမ်က္နွာဖံုးကို 12နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားက်န္းမာေရးကဒ္ၿဖင္႔ ဝယ္ နိုင္သည္။

4.တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ေသာသက္ၾကီးရြယ္အိုနွင္႔မသန္စြမ္းသူ မ်က္နွာဖံုးလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေဒသႏၱရအစိုးရလူမႈေရးဌာနနွင္႔က်န္းမာေရးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ ေဒသႏၱရအစိုးရမွသိမ္းဆည္း ထားေသာ မ်က္နွာဖံုးမ်ား အနီးအနားရိွခ်ိဳ႔တဲ႔ေသာလူမ်ားအားဦးစားေပးေထာက္ပံ႔ေပးသည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာကအေလးထားေၿပာၾကားခဲ႔သည္၊ ၿပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မ်က္နွာဖံုး အေလးထားအသံုးခ်ရမည္႔အခ်ိန္ 「ဆရာဝန္ၾကည္႔၊ လူနာနွင္႔အေဖာ္လိုက္၊ လူနာလာၾကည္႔ သည္႔အခါ တပ္ရမည္၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါလကၡဏာရိွသူမ်ား တပ္သင္႔သည္၊ နာတာရွည္ေရာဂါရိွသူမ်ားအၿပင္ထြက္သည္႔အခါမ်က္နွာဖံုးကိုဝတ္ဆင္ရန္ အၾကံေပးလိုသည္」
က်န္းမာေသာလူမ်ားနွင္႔သာမန္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မ်က္နွာဖံုးတပ္ရန္မလိုပါ။ ၿပည္သူမ်ား မ်က္နွာဖံုးတပ္ရန္လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ခ်န္ေပးပါ၊ အရင္းအၿမစ္ အေကာင္းဆံုးကိုရယူပါ။

Was this information helpful? Yes    No