:::

တရုတ္ၿပည္မၾကီးဝူဟန္႔တြင္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါဆက္လက္ၿဖစ္ပြားသည္ကို အတည္ၿပ ုခဲ႔သည္၊ဝူဟန္႔နွင္႔အနီးအနားရိွေဒသမ်ားသို႔သြားလာသူမ်ားအား မိမိကိုယ္တိုင္ ကာကြယ္မႈအစီအမံမ်ားနွင္႔က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈပိုမိုအားေကာင္းေစရန္တိုက္တြန္းပါ

Label
LocationTaiwan
Hit : 10
Date : 2020/1/22
Updated : 2020/2/6 下午 04:25:00

လက္ရိွၿပည္မၾကီးဝူဟန္႔ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈအေၾကာင္းရင္းအား ရွင္းလင္းၿခင္းမရိွေသးပါ၊ ထို႔ၿပင္ေရာဂါဆက္လက္ၿဖစ္ပြားမႈအတည္ၿပ ုခ်က္အရ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ နွင္႔ေတာင္ကိုရီးယားကဲ႔သုိ႔ေသာအိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားမွာလည္း ဝူဟန္႔ၿမိ ု႔မွ ကူးစက္နိုင္ေခ်ရိွ ေၾကာင္း၊ေဒသတြင္းေရာဂါကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ရိွေၾကာင္းေဖာ္ၿပသည္။ ေရာဂါစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုဝူဟန္႔နွင္႔ဆက္စပ္ေသာခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ၿခင္းေရွာင္ရွားရန္ေတာင္းဆို သည္၊ ခရီးသြားမ်ားေနမေကာင္းၿဖစ္ၿခင္းအႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္;ၿပည္သူမ်ားဝူဟန္႔နွင္႔ အနီးအနားေဒသသို႔သြားဖို႔လိုပါက ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွသည္႔သူမ်ားနွင္႔ထိေတြ႔ၿခင္းကိုေရွာင္သင္႔သည္၊ ရိုးရာေစ်း(သို႔) ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ၿခင္းမွေရွာင္သင္႔ၿပီး လက္နွင္႔အသက္ရႈလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာတစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးတို႔ကိုေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ပါ။ ထို႔ၿပင္ ခရီးသြားေအဂ်င္စီဦးေဆာင္သူသည္ၿပည္မၾကီးခရီးစဥ္တြင္ခရီးသည္မ်ားအဖ်ားတက္ၿခင္း နွင္႔ အၿခားရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအဆင္မေၿပမႈမ်ားရိွသည္ကိုေတြ႔ရိွပါက ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရးဥပေဒပုဒ္မ42အရ ကူးစက္ေရာဂါတားဆီးေရးလိုင္း1922(သုိ႔) ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဌာနသို႔24နာရီအတြင္း သတင္းပို႔ရမည္။ၿပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္စဥ္ ကိုယ္တိုင္ေရာဂါ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနဝန္ထမ္းသို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္။

နွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ၿပည္သူတို႔ခရီးသြားၿခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးထံလည္ပတ္ၿခင္း စသည္႔လိုအပ္ ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ ထိုင္ဝမ္ၿပည္မၾကီးအၿပန္အလွန္ဖလွယ္မႈတိုးလာလိမ္႔မည္၊ေရာဂါစီမံခန္႔ခြဲ မႈဌာနကထပ္သတိေပးသည္မွာၿပည္သူမ်ားၿပည္မၾကီးဝူဟန္ေဒသမွၿပည္တြင္းသို႔ၿပန္ဝင္လာစဥ္ဖ်ားနာၿခင္း(သို႔)တုပ္ေကြးကဲ႔သို႔ေသာလကၡဏာမ်ားရိွပါက ကိုယ္တိုင္ေလဆိပ္ထိန္းသိမ္း ေရး ဝန္ထမ္းအားအသိေပးအေၾကာင္းၾကားသင္႔သည္; အကယ္၍ၿပန္ေရာက္လာၿပီး ေနာက္14ရက္တြင္း အထက္ေဖာ္ၿပပါသံသယလကၡဏာမ်ားၿဖစ္ပါက ကူးစက္ေရာဂါကာ ကြယ္တားဆီးေရးလုိင္း1922 (သို႔)(0800-001922)အခမဲ႔ဖုန္းသို႔ေခၚပါ၊ မ်က္နွာဖံုးတပ္၍ ေဆးကုသမႈအၿမန္ခံယူပါ၊ ခရီးသြားမွတ္တမ္း၊အလုပ္အကိုင္၊ထိေတြ႔မွတ္တမ္းစသည္႔ အေၾကာင္းဆရာဝန္အားအခ်ိန္မီေရာဂါရွာေဖြရန္ ကိုယ္တိုင္ေသခ်ာေၿပာၿပပါ။「ၿပင္းထန္ ေသာအထူးကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ (ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္) 」နွင္႔ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားပိုနားလည္နိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန (https://www.cdc.gov.tw) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုၾကည္႔ပါ။

Was this information helpful? Yes    No