:::

ဝိန္းက်ိဳးၿမိ ု႔ကိုဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါေဒသအၿဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ၿပည္သူမ်ား ခရီးသြားသမိုင္း ရိွသူမ်ားအိမ္တြင္ေရာဂါေၿခခ်ုဳပ္ရန္လိုအပ္သည္

Label
LocationTaiwan
Hit : 22
Date : 2020/2/3
Updated : 2020/2/6 下午 04:18:00

တရုတ္ၿပည္မၾကီးတြင္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ဂါကူးစက္မႈသည္ဆက္တိုးေနသည္၊ ဗဟုိကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနက ၿပည္မၾကီးက်ဲ႔က်န္းၿပည္နယ္ရိွဝိန္းက်ိဳး ၿမိ ု႔တြင္ၿဖစ္ပြား မႈအတည္ၿပ ုအေရအတြက္ဆက္တိုးလွ်က္ရိွၿပီးမေန႔က265ၿဖစ္ပြားခဲ႔သည္။ဟူေပၿပည္နယ္ ၿပင္ပရိွဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါေဒသမ်ားအၾကားတြင္အၿမင္႔ဆံုးၿဖစ္ၿပီးေဒသခံၿပည္သူမ်ား ကူး စက္မႈရိွနုိင္သည္; ထို႔ၿပင္ၿမိ ု႔သည္ယေန႔(2)ရက္မွစ၍ ၿပည္မၾကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းနွင္႔ ေနထိုင္သူမ်ားလႈပ္ရွားမႈအေပၚကန္႔သတ္ၿခင္းစသည္႔ အစီအမံမ်ား စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္၊ကၽြနု္ပ္တို႔နုိင္ငံနွင္႔ ဝိန္းက်ိဳးအၾကား တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းမႈမ်ား ရိွၿပီးနွစ္ဖက္လံုးရင္းနွီးစြာသြားလာသည္ကို ထည္႔စဥ္းစားသည္၊ ညႊန္ၾကားေရးစင္တာ မေန႔ က (1)ရက္မွစ၍ဒုတိယကပ္ေရာဂါေဒသအၿဖစ္သတ္မွတ္ရန္ဆံုးၿဖတ္ခဲ႔သည္၊ မနက္ၿဖန္(3) ရက္မွစ၍ က်ဲ႔က်န္းၿပည္နယ္ဝိန္းက်ိဳးၿမိ ု႔အားဒုတိယကပ္ ေရာဂါေဒသအၿဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ႔သည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာတြင္ေဖာ္ၿပထားသည္မွာ ဝင္လာသည္႔ၿပည္သူမ်ား ဝိန္းက်ိဳးခရီးသြား သမိုင္းရိွက အိမ္တြင္းေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ထားရန္လိုသည္၊ ဝိန္းက်ိဳးတြင္ေနထိုင္သည္႔ၿပည္မၾကီး လူမ်ားကိုၿပည္ဝင္ခြင္႔တားၿမစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဖ်ားၿခင္း(သို႔)အသက္ရႈလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါက သတ္မွတ္ထားေသာေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းသို႔ခ်က္ခ်င္းပို႔စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အိမ္ၿပန္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္စစ္ေဆးမည္၊ အကယ္၍ စစ္ေဆးမႈရလဒ္သည္အေပါင္းၿဖစ္ပါက သတ္မွတ္သည္႔အေၿခအေနလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ခြဲၿခားစစ္ေဆးမည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာသည္ၿပည္မၾကီးကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင္႔ၾကည္႔ၿပီးကပ္ေရာဂါေၿပာင္းလဲမႈအရအခ်ိန္မေရြးၾကိ ုတင္ ကာကြယ္ေရးနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမည္။ထပ္မံၿပည္ပမွဝင္လာစဥ္ ဖ်ားၿခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္း စသည္႔ မသက္မသာလကၡဏာမ်ားရိွပါက ကိုယ္တုိင္ေလဆိပ္နွင္႔ဆိပ္ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး က်န္္းမာ ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားထံသတင္းပို႔ပါ၊ ေရာဂါစစ္ေဆးကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါ; တိုင္းၿပည္သို႔ ၿပန္လာၿပီး14ရက္တြင္း အထက္ေဖာ္ၿပပါသံသယ လကၡ ဏာမ်ားၿဖစ္ပါက ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးလုိင္း1922 (သို႔) (0800- 001922) အခမဲ႔ဖုန္းသို႔ေခၚပါ၊ တတ္နိုင္သမွ် မ်က္နွာဖံုးတပ္၍ေဆးကုသမႈအၿမန္ခံယူပါ၊ ခရီးသြားမွတ္ တမ္း၊ အလုပ္အကိုင္၊ ထိေတြ႔မွတ္တမ္းနွင္႔(TOCC)အေၾကာင္း ဆရာဝန္အားအခ်ိန္မီ ေရာဂါ ရွာေဖြရန္ ေသခ်ာေၿပာၿပပါ။ ပိုမိုၿပင္းထန္ေသာအထူးကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ (ဝူဟန္႔ အဆုတ္ ေရာင္)နွင္႔ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာန (https://www.cdc.gov.tw) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုၾကည္႔ပါ။

Was this information helpful? Yes    No