:::

Huấn luyện nghề và hỗ trợ kinh phí gửi trẻ tạm thời trong thời gian tân di dân tham gia lớp huấn luyện của thành phố Đào Viên

Huấn luyện nghề và hỗ trợ kinh phí gửi trẻ tạm thời trong thời gian tân di dân tham gia lớp huấn luyện của thành phố Đào Viên
Huấn luyện nghề và hỗ trợ kinh phí gửi trẻ tạm thời trong thời gian tân di dân tham gia lớp huấn luyện của thành phố Đào Viên

Để khuyến khích tân di dân tham gia khóa học đào tạo nghề, đồng thời giảm bớt trở ngại khi tham gia đào tạo và giảm nhẹ gắnh nặng gia đình. Như vậy tân di dân có thể học được kỹ năng đào tạo việc làm, cố gắng sớm trở thành lực lượng lao động sản xuất có hiệu quả của nước ta, ổn định việc làm, để nâng cao chất lượng trong cuộc sống của bản thân và gia đình

Những phối ngẫu người nước ngoài mang thẻ cư trú và những người mang theo cư trú , thẻ cư trú dài hạn trong thời gian cư trú theo người thân hoặc phối ngẫu người Đại lục đã định cư đăng ký thời gian đào tạo nghề với Cục này. Nuôi trẻ từ 6 tuổi trở xuống và gửi đến nhà trẻ hợp pháp. Gửi cả ngày, mỗi trẻ hàng tháng hỗ trợ 5000 Đài tệ, mức hỗ trợ cao nhất giới hạn dưới 15000 Đài tệ.

Thông tin liên lạc: Phòng dịch vụ việc làm chính phủ thành phố Đài Bắc (03)3322101#8016

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không