:::

ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းနွင္႔ေလ႔က်င္႔ သင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈအတြက္ေထာက္ပံ႔ေငြ

ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းနွင္႔ေလ႔က်င္႔ သင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈအတြက္ေထာက္ပံ႔ေငြ
ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းနွင္႔ေလ႔က်င္႔ သင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈအတြက္ေထာက္ပံ႔ေငြ

ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းတြင္ပါဝင္ရန္နွင္႔ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားၿခင္းအတားအဆီးမ်ားနွင္႔မိသားစုဝင္ဝန္ပိမႈေလွ်ာ႔ခ်ရန္၊ ေနထိုင္သူသစ္မ်ား အလုပ္အကိုင္စြမ္းရည္မ်ား ေလ႔လာနုိင္ရန္၊ ၿဖစ္နုိင္သမွ်အၿမန္ဆံုးတိုင္းၿပည္တြင္ထိေရာက္ေသာအလုပ္သမားကုန္ထုတ္ စြမ္းအားၿဖစ္လာေစရန္၊ တည္ၿငိမ္ေသာအလုပ္၊ပုဂၢိုလ္ေရးနွင္႔မိသားစုဘဝအရည္အေသြးကို ၿမွင္႔ တင္ရန္တုိ႔ၿဖစ္သည္။

ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္၏နုိင္ငံၿခားၾကင္ေဖာ္နွင္႔ေဆြမ်ိုးေနထိုင္ခြင္႔ကာလတြင္ ေနထိုင္ခြင္႔၊ေရရွည္ ေနထိုင္ခြင္႔(သို႔)အေၿခခ်ထားသည္႔ၿပည္မၾကီးအိမ္ေထာင္ဖက္ ဤဌာနကဦးေဆာင္က်င္းပသည္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းတြင္ပါဝင္စဥ္ အသက္6နွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ရိွၿပီးတရားဝင္ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာန၌စာရင္းသြင္းထားသူမ်ားအတြက္တစ္ေန႔တာေစာင္႔ေရွာက္မႈ အမ်ားဆံုးလစဥ္ေထာက္ပံ႔ေငြ5000ယြမ္ၿဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးလွ်င္အမ်ားဆံုးေထာက္ပံ႔ေငြ15000 ယြမ္ၿဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္:ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔အစိုးရအလုပ္အကိုင္ရံုး  (03)3322101#8016

Was this information helpful? Yes    No