:::

សេវាកម្មដាក់សៀវភៅពហុវប្បធម៌

បណ្ណាល័យព័ត៌មានសាធារណៈជាតិបានផ្តល់សេវាកម្មដាក់សៀវភៅពហុវប្បធម៌ចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋចិនក្នុងរយៈពេល ១០២ ឆ្នាំបណ្ណាល័យសាលារៀនឬក្រុមនិងសហគមន៍ដែលទាក់ទងនឹងប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីនៅក្នុងស្រុកក្រុងនិងក្រុងនានា (ខ័ណ្ឌ) អាចត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការបង្រៀនឬផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ លិខិតទៅបណ្ណាល័យដើម្បីខ្ចីសៀវភៅដាក់សៀវភៅពហុវប្បធម៌។ សម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិលម្អិតសូមយោងលើ "ខ្លឹមសារនៃសៀវភៅពហុវប្បធម៌នៃបណ្ណាល័យព័ត៌មានសាធារណៈជាតិ"

Was this information helpful? Yes    No