:::

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု စာအုပ္စင္ဝန္ေဆာင္မႈ

အမ်ိုးသားၿပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက္စာၾကည္႔တိုက္သည္102ခုနွစ္မွစ၍ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုစာအုပ္စင္ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးခဲ႔သည္၊ ခရိုင္၊ၿမိ ု႔အသီးသီးရိွစာၾကည္႔တိုက္၊ေက်ာင္း(သို႔) အေရွ႔ေတာင္အာရွနိုင္ငံသားသစ္နွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔အဖြဲ႔အစည္းနွင္႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊အ ေရွ႔ေတာင္အာရွယဥ္ေက်းမႈကိုသင္ၾကားရန္(သို႔)ၿမွင္႔တင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေၿခခံ၍ ယဥ္ေက်းမႈစာအုပ္မ်ားငွားရမ္းရန္ စာၾကည္႔တိုက္သို႔ေပးပို႔နုိင္သည္။အေသးစိတ္ေမးၿမန္းရန္
အမ်ိုးသားၿပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက္စာၾကည္႔တိုက္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုအေၿခခံလုိအပ္ ခ်က္」ကိုဖတ္ရႈပါ။

Was this information helpful? Yes    No