:::

Dịch vụ hòm sách văn hóa đa dạng

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu國立公共資訊圖書館
Lượt : 20
Ngày : 2020/1/14
Cập nhật : 2020/2/5 上午 10:08:00

Từ năm 2013 trở đi, thư viện thông tin công cộng Quốc lập cung cấp dịch vụ hòm thư văn hóa đa dạng, thư viện các quận, huyện, xóm, thị trấn, trường học hoặc các tập thể và cộng đồng xã hội có liên quan đến tân di dân người Đông Nam Á, cơ bản ở nhu cầu giáo dục hay đẩy mạnh văn hóa Đông Nam Á, nhận được thư đưa ra mượn hòm sách văn hóa đa dạng với thư viện này. Quy định chi tiết xin hãy xem “Yếu điểm thiết lập hòm thư văn hóa đa nguyên thư viện thông tin công cộng quốc lập”.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không