:::

บริการหนังสือวัฒนธรรมหลากหลาย

ห้องสมุดข้อมูลสาธารณะแห่งชาตินับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาได้ให้บริการหนังสือวัฒนธรรมหลากหลาย แต่ละห้องสมุด(พื้นที่)เขตเมือง โรงเรียนหรือกลุ่มและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้พำนักใหม่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หากมีความต้องการใช้เพื่อการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ต้องส่งจดหมายขอยืมหนังสือวัฒนธรรมหลากหลายไปที่ห้องสมุดฯ ข้อระเบียบเพิ่มเติมกรุณาดูทาง“ข้อมูลสำคัญหนังสือวัฒนธรรมหลากหลายห้องสมุดข้อมูลสาธารณะแห่งชาติ

Was this information helpful? Yes    No