:::

ကေလးနွင္႔လူငယ္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး အေရးၾကီးေဝါဟာရမ်ား၏အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္

一、ကာကြယ္ထားသည္႔ကေလးသူငယ္
ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ53(1)တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာကာကြယ္မႈအသီးသီးကိုခံယူသူ (ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊လ်စ္လ်ူမႈမႈစသည္တို႔) အလြဲသံုးစားမႈတစ္မ်ိုး (သို႔) တစ္မ်ိုးထက္ပို၍ခံစားခဲ႔ရေသာအသက္18နွစ္ေအာက္ကို ရည္ညႊန္းသည္။

二、ေစာင္႔ေရွာက္သူ:
(1).မိဘ、အုပ္ထိန္းသူ、(သို႔)ေစာင္႔ေရွာက္သူ
(2).အိမ္ေထာင္စုထဲရိွေစာင္႔ေရွာက္ရန္တာဝန္ယူရသူ၊ေဆြမ်ိုး(သုိ႔)အၿခားသူမ်ား၊ အတူတူ ေနထိုင္သည္႔အခ်ိန္ရွည္တို(သုိ႔)ၾကာခ်ိန္
(3).အစိုးရနွင္႔ပုဂၢလိကကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဆးရံု၊ က်န္းမာ ေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာနမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအပါအဝင္၊ ခိုလႈံခြင္႔ေနရာ
(4).ကေလးမ်ားနွင္႔အတူမေနထိုင္၊ သို႔ေသာ္အမွန္တကယ္ေစာင္႔ေရွာက္သူ

三、ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး:
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ53အရ:ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ ထမ္းမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုအုပ္ခ်ုပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ လ.ဝ.ကဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရဲ၊ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်းရြာ(ရပ္ကြက္)အရာရိွမ်ားနွင္႔အၿခား ကေလးသူငယ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ကိုင္စဥ္ကေလးမ်ား ရုပ္ပိုင္းနွင္႔စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအလႊဲသံုးစားမႈသိၿခင္း၊စြန္႔ပစ္...စသည္႔မတရားၿပ ုမူဆက္ဆံစဥ္၊ ဗဟိုအစိုးရ လက္ ေအာက္ရိွၿမိ ု႔နယ္၊ ခရိုင္အာဏာပိုင္သုိ႔24နာရီထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ရမည္။ ၿမိ ု႔၊ခရိုင္အာဏာပိုင္မ်ားသိရိွ(သို႔)အမႈလက္ခံရရိွစဥ္၊ 24နာရီထက္ေနာက္မက်ဘဲခ်က္ခ်င္းကိုင္ တြယ္ရမည္။အမႈေဆာင္မ်ားမွ အမႈလက္ခံၿပီး4မွ30ရက္အတြင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာကို တင္ၿပရမည္။

四、ၾကီးၾကပ္သူေအဂ်င္စီ:
ကေလးသူငယ္ဥပေဒဆိုင္ရာၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ ေစာင္႔ ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၿမိ ု႔၊ခရိုင္အစိုးရအခြင္႔အာဏာၿဖင္႔အေၿခခံသည္၊ မ်ားေသာအား ၿဖင္႔ ၿမိ ု႔ခရိုင္အစိုးရလူမႈေရးဌာနအသီးသီး(သုိ႔)၄င္းနွင္႔ဆက္စပ္ေသာအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနွင္႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ူးလြန္မႈကိုကာကြယ္သည္႔စင္တာ

အေၾကာင္းၾကားလုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အေၾကာင္းၾကားလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ကေလးသူငယ္အေၿခအေနေပၚမူတည္၍ခြဲၿခား:

一、ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးၾကီးၾကပ္သူေအဂ်င္စီကိုအေၾကာင္းၾကားၿခင္း(ေအာက္ပါတို႔ကို ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ၾကီးၾကပ္ေရးေအဂ်င္စီဟုရည္ညႊန္းသည္)

(一)【အေရးေပၚအစီရင္ခံစာ】
စကားလံုး(သို႔)ဖုန္းၿဖင္႔ခ်က္ခ်င္း24နာရီအတြင္းသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ထံအေၾကာင္းၾကားစာ ၿဖည္႔ပါ။
1.ခရိုင္ၿမိ ု႔အသီးသီးတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးၾကီးၾကပ္ေအဂ်င္စီ ဖုန္းဆက္သြယ္ပါ။
2.အေၾကာင္းၾကားပံုစံ ၿဖည္႔ပါ:
(1).အြန္လိုင္းအေၾကာင္းၾကားစာ(e-ကေလးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကိုဂရုစိုက္) :https://ecare.mohw.gov.tw/
(2).ဖက္စ္အေၾကာင္းၾကားစာ

(二)【အေထြေထြအေၾကာင္းၾကားစာ】
24နာရီတြင္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ထံအေၾကာင္းၾကား၍ပံုစံၿဖည္႔ပါ။
(1).အြန္လိုင္းအေၾကာင္းၾကားစာ(e-ကေလးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကိုဂရုစိုက္) :https://ecare.mohw.gov.tw/
(2).ဖက္စ္အေၾကာင္းၾကားစာ

二、ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္းဆိုင္ရာအၿဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားၿခင္း အၿပင္ အေၾကာင္းၾကားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းပုဒ္မ15ေရွ႔စာပိုဒ္အရ ၿပဌာန္းသည္:
「ကေလးသူငယ္ဤဥပေဒပုဒ္မ53ပထမအပိုဒ္ အေၿခအေနရိွကေလးသူငယ္မ်ား၊ ၿမိ ု႔ ခရိုင္သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားမေၿဖရွင္းမီ ရဲဌာန၊ ကေလးသူငယ္နွင္႔လူမႈဖူလံုေရးဌာန၊ ေဆး ဘက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း(သို႔)ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးသင္႔သည္;လိုအပ္ပါက ၎တို႔အားဆရာဝန္ထံလႊဲေၿပာင္းေပး၍ ခ်က္ခ်င္းေဆးရံုပို႔ပါ」

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၾကာင္းၾကားၿပီး သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုင္တြယ္သည္႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ ကၽြမ္းက်င္သည္႔ အကဲၿဖတ္မႈမွတဆင္႔ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကိစၥဟုတ္မဟုတ္ဆံုးၿဖတ္ရမည္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးသူငယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈခ်က္ခ်င္းနွင္႔လံုၿခံ ုေရးကို ၿမွင္႔တင္ရန္၊ မၿပည္႔စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား(သို႔)သတင္းအမွားမ်ားေၾကာင္႔အမွန္တကယ္လိုအပ္ ေသာကေလးေနွာင္႔ေနွးၿခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ ကယ္ဆယ္ေရးအခြင္႔အလမ္းမ်ားကိုလက္လြတ္ ဆံုးရံႈးနုိင္သည္။

Was this information helpful? Yes    No