:::

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ဦးဆံုးအာဖရိကဝက္နာၿဖစ္ပြားမႈကိုအတည္ၿပ ုခဲ႔သည္၊12လ13ရက္မြန္း လႊဲ2နာရီမွစ၍ အင္ဒိုနီးရွားမွတားၿမစ္ဝက္သားထုတ္ကုန္သယ္လာသည္႔ ခရီးသည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ထိုင္ဝမ္ေငြ20ေသာင္းဒဏ္ခ်ခဲ႔သည္။

Hit : 12
Date : 2020/1/13
Updated : 2020/2/4 下午 03:49:00

အာဖရိကဝက္နာတံ႔ုၿပန္မႈဗဟိုစင္တာယေန႔(13)ေၿပာ၊ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာနွင္႔ စိုက္ပ်ိုးေရး အဖြဲ႔(FAO)၏အပတ္စဥ္အစီရင္ခံစာအရ အင္ဒိုနီရွားစိုက္ပ်ိုးေရးဝန္ၾကီးဌာန မေန႔က(12) အာဖ ရိက ဝက္နာၿဖစ္ပြားမႈရိွေၾကာင္း ေၾကၿငာခဲ႔သည္၊ ၿပည္မၾကီး(ေဟာင္ေကာင္၊မကာအို)၊ မြန္ဂိုလီး ယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ေၿမာက္ကိုရီးယား၊ လာအို၊ ၿမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကိုရီးယားနွင္႔ အေရွ႔တီေမာၿပီးေနာက္ အင္ဒိုနီးရွားသည္အာရွတိုက္၏11ခုေၿမာက္နိုင္ငံၿဖစ္သည္။ တိရိစာၦန္ကူး စက္ေရာဂါတားဆီးစစ္ေဆးေရးဌာန၏စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္45-1အရ107ခု12လ18ရက္တြင္ေၾကၿငာ ခဲ႔ေသာ အေၿခခံၿပစ္ဒဏ္၊ ယေန႔မြန္းလႊဲ2နာရီမွစ၍ ၊ ဝင္ထြက္ေနေသာခရီးသည္မ်ားသည္ အင္ဒိုနီး ရွားမွ ဝက္သားထုတ္ကုန္တရားမဝင္သယ္သည္ကိုေတြ႔ရိွသည္၊ပထမအၾကိမ္ခ်ိုးေဖာက္မႈ ဒဏ္ေငြ20ေသာင္း၊ ဒုတိယအၾကိမ္100ေသာင္းယြမ္ ခ်မွတ္ၿခင္းခံရမည္;နိုင္ငံၿခားသားဒဏ္ေငြ 20ေသာင္းယြမ္အေၾကမေပးေဆာင္ပါက လ.ဝ.ကသုိ႔လႊဲေၿပာင္း၍ဝင္ခြင္႔ၿငင္းပယ္မည္။ FAO၏သတင္းမ်ားအရ အင္ဒိုနီးရွားစိုက္ပ်ိုးေရးဝန္ၾကီးက ဆူမားၾတားေၿမာက္ပိုင္းတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ႔ ေၾကာင္း အတည္ၿပ ုေၿပာၾကားခဲ႔သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၿဖစ္ပြားမႈအေရအတြက္နွင္႔ထိန္းခ်ုပ္မႈ အစီအမံ မ်ားကိုမေဖာ္ၿပထားပါ၊ ကမာၻ႔တိရစာၦန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(OIE)နွင္႔စိုက္ပ်ိုးေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္၌လက္ရိွၿဖစ္ပြားမႈအသိေပးခ်က္မရိွပါ။သို႔ေသာ္ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရး၏နိယာမေပၚအေၿခခံၿပီး လြန္ခဲ႔ေသာ3နွစ္က အာဖရိကဝက္နာ ၿဖစ္ပြားခဲ႔ေသာနိုင္ငံစာရင္းတြင္ ယေန႔ထည္႔သြင္းရန္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ႔သည္။နိုင္ငံတြင္းဝက္သားထုတ္ကုန္မ်ား တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈ ကိုဖမ္းဆီးမိသည္႔ခ်ိန္ ၾကီးေလးေသာၿပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။ ခရီးသည္အိတ္မ်ား စစ္ေဆးၿခင္းနွင္႔ပတ္သက္၍ 9လ6ရက္မွစ၍ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသည္ အႏ ၱရာယ္မ်ားေသာေဒသ တြင္ ပါဝင္ခ႔ဲသည္။ နိုင္ငံတြင္း ဝင္လာေသာခရီးသည္မ်ား၏ခရီးေဆာင္အိတ္နွင္႔ လက္ဆြဲအိတ္ကို X-rayၿဖင္႔ရာနႈန္းၿပည္႔ စစ္ေဆးသည္၊ၿပည္သူမ်ားစိတ္ခ်နိုင္ပါသည္။ တုန္႔ၿပန္မႈစင္တာက လူတိုင္း အား အာရွတိုက္တြင္ အာဖရိကဝက္နာပ်ံ႔နွံ႔မႈသည္ေအးမလာဘဲ ဆက္လက္ပ်႔ံနွံ႔ေနသည္ဟု ထပ္မံတိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ ၿပည္တြင္းေမြးၿမ ူေရးလုပ္ငန္းသည္ ဝက္ေမြးၿမ ူေရးၿခံဇီဝလံုၿခံ ုမႈကို ကာကြယ္ရန္၊ကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈတင္းၾကပ္စြာတားဆီးရန္နွင္႔ေရာဂါကူးစက္မႈကိုကာကြယ္ရန္အၿမန္ဆံုး အမ်ိုးသားေရးမူဝါဒမ်ားနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။;ထိုင္ဝမ္နွင္႔အင္ဒိုနီးရွား နွစ္နိုင္ငံၾကားခရီးသြားမ်ား ဝက္သားထုတ္ကုန္ ၿပည္တြင္းသုိ႔တရားမဝင္သယ္ေဆာင္လာၿခင္း လည္းမၿပ ုပါနဲ႔၊ ၿပစ္မႈက်ူးလြန္သူကို ၾကီးေလးေသာၿပစ္ဒဏ္ေပးလိမ္႔မည္၊ ဥပေဒကိုမစမ္းပါနဲ႔။

印尼豬瘟

Was this information helpful? Yes    No