:::

တရုတ္ၿပည္မၾကီးကြမ္တံုၿပည္နယ္တြင္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါသစ္ဆက္တိုက္ၿမွင္႔ တက္လာမႈကို တုန္႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ ဗဟိုကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနက မနက္ၿဖန္မွစ၍ ဒုတိယ ဆင္႔ကပ္ေရာဂါေဒသတြင္ထည္႔သြင္းမည္၊ ဝင္ထြက္သည္႔ၿပည္သူမ်ားကြမ္တံုခရီးသြားသမိုင္းရိွပါက အိမ္တြင္ ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ထားဖို႔လိုသည္။

Label
LocationTaiwan
Hit : 10
Date : 2020/2/3
Updated : 2020/2/4 下午 03:16:00

တရုတ္ၿပည္မၾကီးတြင္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈကိုတုန္႔ၿပန္ေသာအားၿဖင္႔ ဗဟို ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနက ယေန႔(1)ရက္ ခရီးသည္ဝင္ခြင္႔နွင္႔ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားနွင္႔တိုင္ပင္စည္းေဝးခဲ႔သည္။စည္းေဝးကာလတြင္း ၿပည္မၾကီးရိွ ကပ္ေရာဂါေဒသမ်ားကို နွစ္ဆင္႔ခြဲၿခားရန္ဆံုးၿဖတ္ခဲ႔သည္။: ပထမဆင္႔ကပ္ေရာဂါေဒသသည္ ေဒသတြင္ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္ပ်ံ႔နွံ႔ေနသည္ဟုေဖာ္ၿပသည္၊ လက္ရိွဟူေပၿပည္နယ္အား ပထမဆင္႔အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။;ဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါေဒသသည္ ေဒသတြင္ပ်ံ႔ႏွံ႔သည္ဟုသံသယရိွၿခင္း၊ ဆက္စပ္သည္႔ခရီးသြားသမိုင္းရိွလွ်င္အိမ္မွာ ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ထားသင္႔သည္၊ မနက္ၿဖန္မွစ၍ ကြမ္တံု ၿပည္နယ္အားဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါေဒသအၿဖစ္သတ္မွတ္မည္၊ကြမ္တံုတြင္ေနထိုင္သူမ်ားဝင္ခြင္႔ မၿပ ုပါ၊; အၿခား ေရွာင္စန္းထံုးမွ ဝင္ေရာက္သူမ်ား မနက္ၿဖန္မွစ၍ ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္စစ္ေဆးမႈ 14 ရက္ ၿဖစ္သည္။တရုတ္၊ေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအိုမွဝင္သည္႔ေရာဂါအေၿခအေနမရိွသည္႔ခရီးသည္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရး ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္းမွ ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသို႔ၿမွင္႔တင္လိုက္ သည္၊ ထိုကာလတြင္း အတတ္နိုင္ဆံုးအၿပင္ထြက္ၿခင္းကိုေရွာင္ပါ၊ အၿပင္ထြက္ရန္လိုအပ္ပါက မ်က္နွာဖံုးတပ္သင္႔သည္; အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါလကၡဏာရိွသည္႔ခရီးသည္မ်ား စမ္းသပ္မႈရလဒ္အနုတ္ၿဖစ္လွ်င္ပင္ ကိုယ္တိုင္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ14ရက္လိုသည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာက လတ္တေလာကြမ္တံုၿပည္နယ္တြင္ ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈ အတည္ၿပ ု အေရ အတြက္သည္520ထိဆက္လက္ၿမွင္႔တက္လွ်က္ရိွသည္၊ 90%ေက်ာ္သည္ဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါ ေဒသမ်ားတြင္ၿဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီးၿဖစ္ရပ္မ်ား၏15%ေက်ာ္သည္ဟူေပသြားလာမႈသမိုင္းမရိွ၊ အမ်ားအၿပား ၿဖစ္ပြားၿခင္းနွင္႔အၿခားေဒသမ်ားကဲ႔သုိ႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ေရာဂါကူးစက္ၿခင္းသက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားရိွသည္။ကၽြနု္ပ္တို႔နုိင္ငံနွင္႔ကြမ္တံုသည္အပတ္စဥ္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားၿပားမႈကိုစဥ္းစားလွ်က္ မနက္ၿဖန္မွစ၍ ဒုတိယဆင္႔ကပ္ေရာဂါေဒသသတ္မွတ္ရန္ဆံုးၿဖတ္သည္၊ဝင္ေရာက္လာသည္႔ ၿပည္သူမ်ားကြမ္တံုၿပည္ခရီးသြားသမိုင္းရိွပါက အိမ္တြင္ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ထားရန္လုိသည္။ဝင္ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ ဖ်ားၿခင္း(သို႔)အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါက သတ္မွတ္ထား ေသာေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းသို႔ခ်က္ခ်င္းပို႔စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အိမ္ၿပန္ ေရာဂါေၿခခ်ဳပ္ စစ္ ေဆးမည္၊ အကယ္၍စစ္ေဆးမႈရလဒ္သည္အေပါင္းၿဖစ္ပါက အေၿခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ဆံုးၿဖတ္ ထားသည္႔အတိုင္း သတ္မွတ္လုပ္ငန္းစဥ္နွင္႔အညီလုပ္ေဆာင္မည္။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာသည္ၿပည္မၾကီးကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင္႔ ၾကည္႔ၿပီးကပ္ေရာဂါ၏ဆင္႔ကဲေၿပာင္းလဲမႈအရအခ်ိန္မေရြးၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ညိွမည္။ထပ္မံၿပည္ပမွဝင္လာစဥ္ ဖ်ားၿခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္းစသည္႔သက္ေတာင္႔ သက္သာမရိွေသာ လကၡဏာမ်ားရိွပါက ကိုယ္တုိင္ေလဆိပ္နွင္႔ဆိပ္ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးက်န္္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားထံသတင္းပို႔ပါ၊ေရာဂါစစ္ေဆးကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ; တိုင္းၿပည္သို႔ၿပန္လာၿပီး14ရက္တြင္း အထက္ေဖာ္ၿပပါသံသယလကၡဏာမ်ားၿဖစ္ပါက ကူးစက္ေရာ ဂါကာကြယ္တားဆီးေရးလုိင္း1922 (သို႔)(0800-001922)အခမဲ႔ဖုန္းသို႔ေခၚပါ၊ တတ္နိုင္သမွ် မ်က္နွာဖံုးတပ္၍ေဆးကုသမႈအၿမန္ခံယူပါ၊ ခရီးသြားမွတ္တမ္း၊အလုပ္အကိုင္၊ထိေတြ႔မွတ္တမ္းနွင္႔ (TOCC)အေၾကာင္းဆရာဝန္အားအခ်ိန္မီေရာဂါရွာေဖြရန္ ေသခ်ာေၿပာၿပပါ။ ပိုမိုၿပင္းထန္ေသာအထူး ကူးစက္ အဆုတ္ေရာင္ (ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္)နွင္႔ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန (https://www.cdc.gov.tw) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုၾကည္႔ပါ။

Was this information helpful? Yes    No