:::

တရုတ္ၿပည္မၾကီး၏ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါသစ္ကို တံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ ဗဟုိ ကူးစက္ေရာဂါဌာနခ်ဳပ္မွ ထိုင္ဝမ္သုိ႔လာမည္႔ၿပည္မၾကီးၿပည္သူမ်ားကိုကန္႔သတ္ထားသည္။

Label
Location
Hit : 31
Date : 2020/2/1
Updated : 2020/2/1 下午 07:36:00

တရုတ္ၿပည္မၾကီးတြင္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈမ်ားၿပားလာၿခင္းေၾကာင္႔
ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနသည္မေန႔က(25)ရက္တြင္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက
ထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ေသာၿပည္မၾကီးၿပည္သူမ်ားေပၚကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြး
ခဲ႔ၿပီး ေအာက္ပါဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ႔သည္။:
ဟူေပၿပည္နယ္မွလူမ်ားကိုထိုင္ဝမ္သို႔လာခြင္႔ လံုးဝ ပိတ္ပင္ထားသည္။
ဟူေပၿပည္အၿပင္ဘက္ရိွအပန္းေၿဖစခန္း၊ လူမႈေရးဖလွယ္မႈမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဖလွယ္မႈ
မ်ားနွင္႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနွင္႔က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေခတၱဆိုင္းငံ႔ထားလိုက္သည္။
ထိုင္ဝမ္သုိ႕ဝင္ခြင္႔ထုတ္ေပးၿပီးသူမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္သုိ႔ လာေရာက္ၿခင္းကို ေရႊ႔ဆိုင္းလိုက္
သည္။ သို႔ရာတြင္ေရာဂါကူးစက္မႈမွကာကြယ္ရန္၊
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေဆးကုသမႈ၊ လူမႈေရးဖလွယ္ေရး
ၿပန္လည္ဆံုစည္းၿခင္းနွင္႔ေပါင္းစည္ၿခင္း၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္ဖလွယ္ေရးဌာန ဝန္ေဆာင္မႈ၊
ရင္းႏွီးၿမွုပ္နံွမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈ(အေဖာ္အပါအဝင္) ၿပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီးေနာက္
ထုိင္ဝမ္သုိ႔လာေရာက္ရန္ အတည္ၿပ ုၿပီးသူမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင္႔ရ
က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔အတူ 14ရက္တာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
ၿပည္မၾကီးေက်ာင္းသားထိုင္ဝမ္သုိ႔လာရန္ ယခုမွစ၍ 2လ9ရက္ထိယာယီရပ္ဆိုင္းသည္။
စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈဖလွယ္ေရး၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအၿပင္ နိုုင္ငံရပ္ၿခားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား(အေဖာ္အပါအဝင္)အၿပင္၊ လက္ခံမႈကိုေရႊ႔ဆိုင္းၿခင္း; ထိုင္ဝမ္သို႔ဝင္ခြင္႔ထုတ္
ေပးထားသူမ်ား ထိုင္ဝမ္သို႔လာရန္ေရႊ႔ဆိုင္းလိုက္သည္။ထိုင္ဝမ္သို႔ဝင္ခြင္႔ရသူမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔အတူ 14ရက္တာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေရွာင္စန္းထုံးအပိုင္း: ၿပည္မၾကီးလူ၏အေၾကာင္းရင္းသံုးခုကိုဆိုင္းငံ႔ထားသည္(လူမႈ
ဖလွယ္ေရး၊အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈစီးပြားေရးဖလွယ္ၿခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ၿခင္း၊ ခရီး
သြားၿခင္းအပါအဝင္) က်င္းမာဖုန္ကၽြန္း; ထိုင္ဝမ္သို႔ဝင္ခြင္႔ရသူမ်ား၊ လာေရာက္ၿခင္းကို
ေရႊ႔ ဆိုင္းလိုက္သည္။
အကယ္၍ဆက္စပ္သည္မ်ားေမးၿမန္းလိုပါက အခမဲ႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးလိုင္း
1922(သို႔)0800-001922ကိုဆက္သြယ္ပါ။


Was this information helpful? Yes    No