:::

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីនៃប្រទេសចិនដីគោក មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតកណ្តាល បានកំណត់ការរឹតត្បិតលើប្រជាជនចិនដីគោកដែលបានមកប្រទេសតៃវ៉ាន់។

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យCenters for Disease Control, MOHW
ចុចមើល : 21
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/2/1
ថ្ងៃខែថ : 2020/2/1 下午 07:36:00

ដោយមើលឃើញពីការកើនឡើងជាបន្តបន្ទា
ប់នៃចំនួនករណីថ្មីនៃជំងឺរលាកសួតដោយវិរុស
កូរ៉ូណាថ្មី
ដោយសារជំងឺរលាកសួតថ្មីនៅចិនដីគោ
កមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការរាតត្បាតកណ្តាលកាល
ពីម្សិលមិញថ្ងៃទី (25)
បានកោះប្រជុំក្រសួងផ្សេងៗទៀត
ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរឹតត្បិតលើការចូលមក
ប្រទេសតៃវ៉ាន់របស់ជនជាតិចិនដីគោកនិង
បានធ្វើការដោះស្រាយដូចខាងក្រោម៖

1. ជនជាតិដែលមកពីខេត្ត ហ៊ូរប៉ិ
ត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយចូលមកប្រទេស
តៃវ៉ាន់។

2. ខេត្ត ហ៊ូរប៉ិ លើសពីនេះវិស័យទេសចរណ៍
ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជាជីវៈ
និងការផ្លាស់ប្តូរការត្រួតពិនិត្យសុខភាព
និងសុខភាពសាភ័ណភ្ពត្រូវបានពន្យារពេលអ្ន
កដែលបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យកោះតៃវ៉ា
ន់ពន្យារពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះ
តៃវ៉ាន់។
ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរការការពារពីការរាលដាល
នៃការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រមនុស្ស
ការជួបជុំសង្គមឬការជួបជុំគ្នាសេវាកម្មស្ថានី
យ៍ផ្លាស់ប្តូរជំនាញការគ្រប់គ្រងវិនិយោគ
(រួមទាំងមនុស្សដែលអមដំណើរ)
អ្នកដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឱ្យចូលមកកោះ
តៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីពិនិត្យរួច
ត្រូវសហការជាមួយការគ្រប់គ្រងសុខភាពស
ង្កេតតាមដានរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ។

3. ចាប់ពីពេលនេះតទៅបានផ្អាកដំណើរទស្សនកិ
ច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជាបណ្តោះអាសន្នពីថ្ងៃទី
៩ ខែកុម្ភៈ។

4. ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងព្រឹត្តិការណ៍ជំនួញអាជី
វកម្ម បន្ថែមលើសកម្មភាពអនុលោមភាព
និងការផ្ទេរផ្ទៃក្នុងនៃសហគ្រាសពហុជាតិ
(រួមទាំងរួមដំណើរជាមួយបុគ្គលិក)
ត្រូវបានពន្យារពេលអ្នកដែលបានចេញលិខិត
អនុញ្ញាតឱ្យចូលមកកោះតៃវ៉ាន់
ពន្យារពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ា
ន់។
អ្នកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូកមកប្រទេស
តៃវ៉ាន់
ត្រូវសហការជាមួយការគ្រប់គ្រងសុខភាពស
ង្កេតតាមដានរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ។

5. គូរស្វាមីភរិយាជាជនជារិដីគោកនៅពេលត្រល
ប់មកតៃវ៉ាន់វិញ (រួមទាំងខេត្តហ៊ូប៉ិ)
ការស្នាក់នៅមានកំណត់
ការគ្រប់គ្រងសុខភាពសង្កេតតាមដានរយៈពេ
ល ១៤ ថ្ងៃ។

6. បណ្តាញភ្ជាប់បីខ្នាតតូច៖
ឡូរេននឹងផ្អាកការប្រើប្រាស់បណ្តាញភ្ជាប់បីតូ
ច (រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម
ការផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មវប្បធម៌និងសិល្បៈ
ការសិក្សា ហើយនិងការធ្វើដំណើរកម្សាន្ត)
ទៅកាន់កោះឆ្ងាយៗ ជិនមិន ម៉ាជូរ ភឹងហ៊ូរ
អ្នកដែលបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតមកកោះ
តៃវ៉ាន់នឹងពន្យារពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកា
ន់កោះតៃវ៉ាន់។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬចម្ងល់អ្វី
សូមទាក់ទងសេវាបណ្តាញការពារវិរុសកូរ៉ូណាថ្មី
ដោយឥតគិតថ្លៃតាមលេខ 1922 (ឬ 0800-001922) ។


Was this information helpful? Yes    No