:::

နိုင္ငံၿခားထြက္လွ်င္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မၿငိ ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနမွေနြဦးရာသီပြဲေတာ္ ရွင္းလင္းေရး 566 အစီအစဥ္ကိုစတင္ၿခင္း

Hit : 11
Date : 2020/1/22
Updated : 2020/1/22 上午 11:25:00

နွစ္ကူးကာလဝင္ထြက္သည္႔ခရီးသည္မ်ားတိုးလာၿခင္းေၾကာင္႔ ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ 「ေႏြဦး ရာသီပြဲေတာ္ရွင္းလင္းေရးအစီအစဥ္ 566」ကိုစတင္သည္။ပြဲေတာ္တြင္းခရီးသည္မ်ား ေခ်ာေမြ႔ ရွင္းလင္းသင္႔သည္။ထို႔ၿပင္ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနက ခရီးသြားမ်ားအေနၿဖင္႔ နိုင္ငံၿခားအသား ထုတ္ကုန္မ်ား နိုင္ငံတြင္းသို႔မသယ္လာရန္နွင္႔ အစားစာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၏က်န္းမာေရးကိုဂရုၿပ ုရန္ နွင႔္ ကပ္ေရာဂါ နိုင္ငံ၏လံုၿခံ ုေရးကိုအတူတကြကာကြယ္ရန္ သတိေပးသည္။ ၿပည္ထဲေရးရံုးက 「ေႏြဦး ရာသီပြဲေတာ္ရွင္းလင္းေရးအစီအစဥ္ 566」သည္「နည္းပညာ ရွင္းလင္း ေရးစခန္း 5ခုကိုတစ္ၿပိ ုင္နက္တည္းဖြင္႔ၿခင္း」၊ 「ခရီးသည္ရွင္းလင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ 6ခ်က္」နွင္႔「နုိင္ငံၿခားထြက္ရန္ေႏြးေထြးစြာသတိေပးခ်က္ 6ခ်က္」 စသည္႔ရႈေထာင္႔ 3ခုအစီအမံၿဖစ္သည္။ ဦးဆံုး 「နည္းပညာရွင္းလင္းေရးစခန္း 5ခုကိုတစ္ၿပိ ုင္နက္ဖြင္႔ၿခင္း」အရ၊ေနြဦးရာသီ ပြဲေတာ္ကာလ ေထာင္ရြမ္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၏ပထမနွင္႔ဒုတိယဂိတ္၊စုန္းစန္း၊ေကာင္းရံႈအၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္နွင္႔ က်င္းမိန္ေဆြထိုဆိပ္ကမ္းတို႔တြင္ စစ္ဆင္ေရးစမ္းသပ္မႈသစ္ 33 မ်ိုး တတိယ မ်ိုးဆက္အလိုေလ်ာက္စစ္ေဆးရွင္းလင္းေရးစနစ္သစ္မ်ား၊ စနစ္သစ္တြင္ AI လူလုပ္ စမတ္ ေလ႔လာၿခင္း၊ ခရီးသြားစဥ္တြင္းမ်က္နွာအသိအမွတ္ၿပ ုၿခင္းနွင္႔ အသံလမ္းညႊန္40ေက်ာ္ကို ပံ႔ပိုး မႈ၊နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္အေတြ႔အၾကံ ုသစ္ကိုရရိွေစၿပီးနိုင္ငံမွထြက္ခြာသည္႔အခါ နိုင္ငံၿခားသား မ်ားစနစ္သစ္တစ္ၿပိ ုင္နက္တည္းအသံုးၿပ ုနိုင္ရန္ ဖြင္႔ေပးသည္။ ဒုတိယ 「ခရီးသည္ရွင္းလင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ 6ခ်က္」အရ၊ယခုနွစ္ေႏြဦးပြဲေတာ္တြင္း ၿပည္ထဲေရး ဌာန လ.ဝ.ကသည္WiFi ၿပင္ပထြက္ခြာထပ္မံအသံုးၿပ ုနုိင္သည္႔ပံုးထည္႔သြင္းမည္၊ လႈပ္ရွားမႈ အစဥ္မေၿပ၊မိဘ-ကေလးအထူးေကာင္တာ၊ေလယာဥ္ထြက္ခြာရွင္းလင္းေရးေကာင္တာ၊လူစစ္ ေဆးၿခင္း ေကာင္တာအားလံုးဖြင္႔ၿခင္းနွင္႔ၾကြက္နွစ္အန္ေပါင္းစသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈ 6ခုလံုးသည္ ရွင္း လင္းၿခင္း၏စြမ္းရည္ကို ၿမွင္႔တင္ၿခင္းအၿပင္ခရီးသည္မ်ားနွစ္သစ္ကိုခံစားေစသည္။ ထို႔ၿပင္ 「နုိင္ငံၿခားထြက္ရန္ေႏြးေထြးစြာသတိေပးခ်က္ 6ခ်က္」 အရ၊လ.ဝ.ကမွ ၿပည္သူမ်ားကို သတိေပး၊ ၿပည္ပမထြက္ခြာမီ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္နွင္႔ဗီဇာ တရားဝင္သက္တမ္းကိုဂရုၿပ ုပါ၊ 90ခုနွစ္ ဖြား စစ္မႈထမ္းၿခင္းမၿပ ုေသးေသာအမ်ိုးသားစစ္သည္မထြက္ခြာမီအတည္ၿပ ုခ်က္ရယူသင္႔သည္၊ ၾကီးမားသည္႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကိုေကာင္းစြာအသံုးၿပ ုပါ၊ၾကိ ုတင္ေရာက္ရိွမွတ္ပံုတင္ ၿခင္း၊ အလိုေလ်ာက္စစ္ေဆးရွင္းလင္းၿခင္းစနစ္ကိုပိုအသံုးၿပ ုပါ၊ အာဖရိကဝက္နာကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးနွင္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကူးစက္ၿခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ၿပည္ထဲေရးကအေလးေပးေၿပာၾကား၊ ၿပည္မၾကီးတြင္အာဖရိကဝက္နာေလ်ာ႔နည္းသြားၿခင္းမရိွ ေသးပါ၊ ယခုအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါထပ္ၿဖစ္ပြားသည္၊ၿပည္ထဲေရးမွ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ပို၍ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္၊ ခရီးသည္မ်ားၿပည္ပမွအသားထုတ္ကုန္မ်ား မသယ္လာရန္၊ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္မႈၿပစ္ဒဏ္မ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရန္သတိေပးထားသည္။

查驗通關系統

2020移民署紅包

Was this information helpful? Yes    No