:::

မိခင္သည္အသည္းေရာင္(ဘီပိုး)ရိွသူ နို႔တိုက္နိုင္သလား။

Label
LocationTaiwan
Hit : 20
Date : 2019/12/23
Updated : 2019/12/27 下午 05:24:00

ဘီပိုုးသည္ကေလးေမြးစဥ္ ကေလးကိုကူးနိုင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ေမြးၿပီးေနာက္ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး ထိုးၿခင္း၊ မိခင္နို႔တိုက္ၿခင္းသည္ကေလးဘီပိုးရရိွရန္အခြင္႔အလမ္းမ်ားေစမည္မဟုတ္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင္႔ စိတ္ခ်စြာတိုက္ေကၽြးပါ။

@အသိပညာေထာက္ပ႔ံေရးဌာန@

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ဘီပိုး)ကူးစက္ၿခင္း
မူလအေၿခအေနအရပ်ံ႔နွံ႔နႈန္းမတူ၊ ကူးစက္မႈလမ္းေၾကာင္းလည္းမတူပါ။အကယ္၍ေဒသတြင္း ေရာဂါကူးစက္မႈၿမင္႔မားစဥ္(အေရွ႔နွင္႔ေတာင္အာရွ၊ဆာဟာရသဲကႏာၱရေအာက္ရိွ အာဖရိက အပါ အဝင္)၊ အဓိကအားၿဖင္႔ မိခင္မွကေလးသုိ႔ကူးစက္သည္႔ေမြးဖြားကာလအတြင္း(သုိ႔) ကေလးမ်ား အၾကားနီးကပ္စြာထိေတြ႔ၿခင္း(ပတ္ဝန္းက်င္ ကူးစက္မႈ)ၿဖစ္ေလ႔ရိွသည္။အာရွေဒသတြင္ မ်ိုး ဆက္ပြားအသက္ ဘီပိုး သယ္လာသည္႔ အမ်ိုးသမီး40%ခန္႔သည္ ဘီပိုးကာကြယ္သည္႔ (HBeAg) လည္းရိွသည္၊ ထိုအမ်ိုးသမီးမ်ားက မေမြးဖြားမီနွင္႔အၿပီးတြင္ သူတို႔ကေလးမ်ားကိုကူးစက္ရန္ 70မွ90%ထိရိွသည္။ ကေလးမေမြးဖြားမီနွင္႔ၿပီးေနာက္ကူးစက္သည္႔အဓိကမွာ ေမြးဖြားစဥ္ (သို႔) ၿပီးေနာက္ ကေလးသည္ မိခင္၏ေသြးနွင္႔အၿခားခႏၶာရည္နွင္႔ထိေတြ႕ၿခင္းေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ အာရွတိုက္တြင္ ေမြးဖြားကာလကူးစက္မႈသည္ လူဦးေရ၏25%မွ30%ထိရိွသည္။ အာရွၿပင္ပ တြင္ ဘီပိုးသယ္လာသည္႔အမ်ိုးသမီး 10%ခန္႔သည္ (HBeAg)ရိွသည္၊ ေမြးဖြားကာလကူးစက္မႈ သယ္လာသည္႔လူဦးေရ၏တိုးပြားမႈသည္ အေရးမၾကီးပါ။ကူးစက္မႈနည္းေသာေဒသမ်ားတြင္ (အေနာက္ဥေရာပနွင္႔ ေၿမာက္အေမရိကအပါအဝင္)ေမြးဖြားကာလကူးစက္မႈ အၿမဲမေတြ႔ရ;အဓိကအားၿဖင္႔ လူၾကီးအၾကားေသြးနွင္႔ လိင္ဆက္ဆံၿခင္း မွတဆင္႔ကူးစက္သည္။ သို႔ေသာ္စက္မႈ နိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တိုင္း ဘီပိုးရိွမရိွ စစ္ေဆးၿပီး မိခင္နွင္႔ကေလးကို အထူး ကာကြယ္ေဆး(HBIG)နွင္႔ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးနွင္႔ကုသ သည္။

မိခင္နို႔တိုက္ၿခင္းၿဖင္႔ဘီပိုးကူးစက္မႈအႏ ၱရာယ္
မိခင္နို႔တိုက္သည္႔ကေလးမ်ားဘီပိုးကူးစက္နုိင္ေခ်နည္းလမ္းတစ္ခုၿဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဘာလို႔လဲဆို အခ်ို႔ေသာနို႔ရည္ထဲတြင္ ဘီပိုးအနည္းငယ္ေတြ႔ရသည္။သို႔ေသာ္ မိခင္နို႔တိုက္ၿခင္း သည္ မိခင္နွင္႔ကေလးၾကားကူးစက္နိုင္သည္႔အႏ ၱရာယ္ကိုတိုးပြားေစသည္႔အေထာက္အထားမရိွ ပါ။ထုိင္ဝမ္တြင္ ဘီပိုးသယ္လာသည္႔မိခင္မွေမြးဖြားေသာကေလး(147)ဦးကိုသုေတသနလုပ္ရာ မိခင္နို႔တုိက္သည္႔ကေလး(92)ေယာက္နွင္႔ နို႔မႈန္႔တိုက္သည္႔(55)ေယာက္ ဘီပိုးရနုိင္သည္႔နႈန္း အတူတူပင္ ၿဖစ္သည္(4)။ၿဗိတိသွ်ေလ႔လာမႈတစ္ခု(5)၊ 126ခုအပါအဝင္၊ မိခင္နို႔စို႔ေသာကေလး မ်ားအေနၿဖင္႔ ဘီပိုးအႏ ၱရာယ္ကို မတိုးပြားေစေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္။ဒီေလ႔လာမႈမွာ မိခင္၏အင္ တင္ဂ်င္အေၿခအေနကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿခင္း၊ အင္တင္ဂ်င္အေၿခအေနနွင္႔ကူးစက္မႈနႈန္း ဆက္စပ္မႈမရိွေၾကာင္းေတြ႔ရိွခဲ႔သည္။ဤေလ႔လာမႈမ်ားက မိခင္နို႔ကူးစက္မႈအႏ ၱရာယ္နွင္႔ ေမြးဖြား စဥ္မိခင္ေသြးနွင္႔ခႏၶာရည္မ်ားရဲ႔ကူးစက္နႈန္းၿမင္႔မားမႈနွင္႔နိႈင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္မွ်သာ ၿဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာဆိုထားသည္။သုိ႔ေသာ္ အခ်ို႔ေသာ အသည္းေရာဂါဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားက အကယ္၍နို႔သီးေခါင္းမွ ပိုးေတြ႔ရိွရ၊ေသြးထြက္စဥ္ ကေလးမ်ားကိုဘီပိုးဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ ေစနုိင္သည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။


အသည္းေရာင္ေရာဂါဘီပိုးမိခင္မွကူးၿခင္းနွင္႔ပတ္ဝန္းက်င္ကူးစက္ၿခင္းကိုေရွာင္ပါ။
ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးသည္ကူးစက္မႈကိုထိေရာက္စြာတားဆီးနိုင္သည္။ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း သည္ 70မွ90%ထိ သယ္လာသည္႔မိခင္ရဲ႔ကေလးေမြးစဥ္ဆက္မၿပတ္ၿဖစ္ေနေသာအေၿခအေနကို ေရွာင္ရွားသည္။ထို႔အၿပင္ကူးစက္မႈအဆင္႔၏95%ထိေရွာင္ရွားနိုင္သည္။ေမြးၿပီး24နာရီအတြင္း ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးေပးၿပီး ပထမဆင္႔ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးေပါင္းထိုးၿခင္းၿဖင္႔ မိခင္နွင္႔ကေလးမ်ား အတြက္ 85မွ90%ထိ ကာကြယ္ေပးနိုင္သည္။သို႔ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိ ုးဆဲနိုင္ငံမ်ားရိွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိုးသမီးမ်ား ဘီပိုးအေၿခအေနကိုၿပည္႔စံုစြာစစ္ေဆးၿခင္း(သို႔)ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ မၿဖစ္ နိုင္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင္႔ နို႔စို႔ကေလးမ်ားအား ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးပံုမွန္ထိုးရန္အၾကံၿပ ုပါသည္။ၿဖစ္နိုင္ လွ်င္ ပထမဆင္႔ကို ေမြးဖြားၿပီး48နာရီတြင္း ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးကို ေဆးရံု(သို႔)ေဆးခန္းမ်ားတြင္ေမြးဖြားခ်ိန္ထိုးရန္ၿဖစ္နုိင္ေသာ္လည္း အကယ္၍ အိမ္၌ေမြးလွ်င္ ခက္ခဲလိမ္႔မည္။အာရွေဒသတြင္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းသည္ အထူး အေရးၾကီးသည္၊ ေဒသတြင္းေမြးဖြားကာလကူးစက္မႈအၿမဲေတြ႔ရေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ ပထမ ဆင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည္႔ကေလးမ်ားသည္ အႏ ၱရာယ္ကင္းစြာနို႔တိုက္နိုင္သည္။

ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးပံုမွန္မရိွေသာေဒသမ်ားတြင္ ကေလးထိန္းနွင္႔လူနို႔ဘဏ္၏မိခင္နို႔ကို အသံုး ၿပ ုသည္႔အခါဂရုၿပ ုသင္႔သည္။အၿဖစ္မ်ားေဒသ ဘီပိုးကူးၿပီးၿပန္လည္က်န္းမာ၊ မသယ္လာသည္႔ မိခင္၊ ထို႔ၿပင္ ဘီပိုးကူးစက္ခံထားရေသာပစၥည္းမ်ားမွ ကေလးအားကူးစက္ၿခင္းမွ 6လတြင္း ကာကြယ္နိုင္သည္။စက္မႈနိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ကေလးထိန္းနွင္႔လူနို႔ဘဏ္၏မိခင္နုိ႔တို႔တြင္ ဘီပိုးကို စစ္ေဆးသည္။အကယ္၍ရိွပါက သူတို႔ကေလးမ်ားကိုသာတိုက္နိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးဆဲနိုင္ငံ မ်ားတြင္ ထိုကဲသုိ႔စိစစ္ၿခင္းမရိွနို္င္ပါ။ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးထားေသာ ကေလးမ်ားသည္ ကေလးထိန္း(သို႔)လူနို႔ဘဏ္၏မိခင္နို႔မွ ဘီပိုးမရနိုင္ပါ။

အၾကံၿပ ုခ်က္
ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က ကေလးငယ္မ်ားအားဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးရန္တုိက္တြန္းထားသည္၊ ၿဖစ္နုိင္လွ်င္ပထမဆင္႔ကိုေမြးၿပီး48နာရီတြင္း(သို႔)အၿမန္ဆံုးထိုးသင္႔သည္၊၎သည္ ကူးစက္မႈကို ေလ်ာ႔ နည္းေစၿပီးမိခင္နို႔တိုက္ၿခင္း(သို႔)မိခင္နို႔တိုက္ၿခင္းမွကူးစက္နိုင္သည္႔အႏ ၱရာယ္ကို ဖယ္ရွား သည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းသည္ ဘီပိုး၏အၿခားပံုးစံကူးစက္မႈမ်ားကိုေရွာင္နိုင္သည္။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔နွင္႔ယူနီဆက္မွ ကေလးအားလံုးကို 4မွ6လအထိ လံုးဝမိခင္နို႔တိုက္ေကၽြး သင္႔ေၾကာင္း၊ သင္႔ေလ်ာ္ေသာအစာမ်ားထည္႔ၿပီးေနာက္အသက္2နွစ္(သုိ႔)2နွစ္အထက္ထိ မိခင္ နို႔ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးသင္႔ေၾကာင္းအၾကံၿပ ုထားသည္။မတိုက္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ေရာဂါ ၿဖစ္နႈန္းနွင္႔ေသဆံုးမႈနႈန္းမ်ားရိွသည္။ဘီပိုးသယ္လာသည္႔မိခင္ နို႔တိုက္ၿခင္းသည္ ကေလးမ်ား အား ကာကြယ္ေဆးမပါဘဲပင္ ေရာဂါကူးစက္မႈနႈန္းၿမင္႔တက္ေစလိမ္႔မည္ဟူေသာ အေထာက္ အထားမရိွပါ။ဘီပိုးအၿဖစ္မ်ားေဒသနွင္႔ကာကြယ္ေဆးမထိုးသည္႔ေဒသ၌ပင္ နို႔တိုက္ေကၽြးသည္႔ နည္းလမ္း အၾကံၿပ ုထားသည္။


အကယ္၍သင္ ဘီပိုးနွင္႔မိခင္နုိ႔တုိုက္ၿခင္းနွင္႔ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းမ်ားပိုမိုသိလိုပါက သတင္းအခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈဝက္ဘ္ဆိုက္၊ က်န္းမာေရးပညာေရး၊ ေမြးဖြားၿခင္း၊ မိခင္နို႔ တိုက္ၿခင္း၊ အသည္းေရာင္ေရာဂါနွင္႔နို႔တိုက္ၿခင္းကို ကိုးကားပါ။
(https://ibaby.mohw.gov.tw/HealthMsg/HealthInfo?num=79)

Was this information helpful? Yes    No