:::

အၾကမ္းဖက္မႈရပ္!113က သင္ငါရဲ႔ပုဂၢိုလ္ေရးလံုးၿခံ ုပါေစ

Label
LocationTaiwan
Hit : 10
Date : 2019/12/23
Updated : 2019/12/27 下午 04:39:00

အခ်ိန္မေရြး သင္သည္ ကေလး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ သက္ၾကီးရြယ္အို၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ား ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲသံုးစားမႈ(သို႔)ေပါ႔ဆမႈေတြ႔ရိွၿခင္း (သို႔) သင္ကိုယ္တိုင္အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈအေၿခအေနမ်ားရိွပါက ခရိုင္၊ၿမိ ု႔၊နိုင္ငံသားမခြဲၿခား ေန႔တိုင္း24နာရီ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အိမ္ ဖုန္း၊ အမ်ားသံုးဖုန္းၿဖင္႔ 《113》ကာကြယ္ေရးလိုင္းကိုတိုက္ရိုုက္ေခၚပါ။လူမႈေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကသင္႔အား ဆက္စပ္ေသာ အခ်က္အလက္၊သတင္းပုိ႔ၿခင္း၊လႊဲေၿပာင္းၿခင္းနွင္႔အၿခား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလိမ္႔မည္။!

113ေအာ္ပေရတာသည္ တရုတ္၊မင္နန္ဘာသာစကားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္႔အၿပင္ အဂၤလိပ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကေမာၻဒီးယားစသည္႔ စကားၿပန္မ်ားၿဖင္႔ သင္႔ေတာ္သည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲအတြက္စိတ္မပူပါနွင္႔။
အခ်ိန္မီ ဖုန္းတစ္ခ်က္ေခၚဆိုၿခင္းက ဂရုစိုက္သတိေပးၿခင္းတစ္ခ်က္၊ အတူတူေစာင္႔ေရွာက္ပါ။

အၿခားအကူညီသတင္းအခ်က္အလက္ ေက်းဇူးၿပ ု၍ၾကည္႔ပါ:
http://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1153-105.html

Was this information helpful? Yes    No