:::

ေဘးကင္းလံုၿခံ ု「လိပ္」လာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာၿဖင္႔ၾကီးၿပင္းလာၿခင္းေနထိုင္သူသစ္နွင္႔ သားသမီးမ်ား၏ပင္လယ္ရပ္ၿခား ေလ႔လာေရးခရီးစဥ္

Hit : 14
Date : 2019/12/10
Updated : 2019/12/27 下午 02:56:00

ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန လ.ဝ.က မွက်င္းပသည္႔ 「ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔ကေလးမ်ားၿပည္ပဖြံ႔ၿဖိ ုးေရး အစီအစဥ္」ယခု5နွစ္ေၿမာက္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္တက္ေနသည္႔ 5တန္းနွင္႔အထက္ ေနထိုင္သူ သစ္ကေလးမ်ား မိဘအိမ္သုိ႔ၿပန္ၿပီးေမြးရပ္ေၿမ ေနထိုင္မႈ အေတြ႔အၾက ံု ခံစားရန္ကူညီေပးသည္။ ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔ကေလးမ်ားအား မူလမိသားစုနွင္႔ဆက္သြယ္မႈကိုၿမွင္႔တင္ေပးရံုသာမက သူတို႔ ၏ဘာသာစကား အားသာခ်က္မ်ားကို နားလည္ရန္နွင္႔ နိုင္ငံတကာအၿမင္မ်ားကိုၿမွင္႔တင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ယခုအခ်ိန္ထိ ပါဝင္သူဦးေရ1000 ေက်ာ္ရိွသည္။ ယခုနွစ္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဟြမ္က်ားရံုသည္ လက္ရိွ ေကာင္းရံႈၿမိ ု႔ ေက်ာရင္ေကာ္မင္အလယ္တန္း ေက်ာင္း ပထမတန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၿပီး မိခင္ဟြမ္က်ိန္းက်စ္သည္ မေလးရွားေနထိုင္သူ သစ္ၿဖစ္သည္။က်ားရံုသည္ ကေလးဘဝကတည္းက တိရိစာၦန္မ်ားကို အလြန္စိတ္ဝင္စားသည္႔အ ၿပင္ မၾကာခဏ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးနွင္႔ပတ္သက္သည္႔လႈပ္ရွားမႈသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားလည္း အာရံုစုိက္သည္။ေဟာေၿပာပြဲတြင္ အတန္းေဖာ္က မေလးၾကံ႔နွင္႔ လိပ္အစိမ္းအေၾကာင္းကို ၾကားခဲ႔ရ၍ လိပ္အေၾကာင္း ေလ႔လာရန္သူ႔ကို ပိုဆြဲေဆာင္ခဲ႔သည္။ မေလးရွားရိွလိပ္ေဂဟစနစ္ကို အၿပည္႔အဝနားလည္ရန္အတြက္ က်ားရံုသည္မထြက္ခြာမီ ၾကိ ုတင္ ၿပင္ဆင္မႈမ်ားၿပ ုလုပ္ခဲ႔သည္။ သူနွင္႔သူ႔မိခင္သည္ထိုင္ဝမ္၏ ပင္လယ္လိပ္ေက်ာ္ၾကားသည္႔ ေရွာင္လွ်ိုခ်ံုသုိ႔သြား၍ လိပ္အစိမ္းေရာင္မ်ားကို သြားေရာက္ေလ႔လာသည္။လိပ္ထိန္းသိမ္းၿခင္း ဆိုင္ရာစာေပနွင္႔ဗီဒီယိုအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ရႈၿခင္း၊စာေစာင္မ်ားညွပ္ယူစုေဆာင္းၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင္႔သက္ဆုိင္သည္႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္သည္;မေလးရွား လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း(Turtle Conservation Society of Malaysia)ကိုတည္ေထာင္သူ က်ိန္႔ပိယြိနွင္႔လည္းဆက္သြယ္၍ မေလးရွားသုိ႔ၿပန္လာေသာအခါ မေလးရွားရိွၿမစ္လိပ္မ်ား ထိန္းသိမ္းၿခင္းအေၾကာင္းေလ႔လာရန္အသင္းတို႔ လာေရာက္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔သည္။ က်ားရံုမွ ဒီတစ္ၾကိမ္မေလးရွားသုိ႔ အလည္အပတ္သြားသည္႔ခရီးသည္သူမအၿပည္႔အဝရရိွသည္၊ ေတာရိုင္းတြင္ ၿမစ္လိပ္မ်ားၾက ံုေတြ႔ရသည္႔အၿပင္ Pantai Mak Nikကမ္းေၿခသို႔သြားေရာက္၍ လိပ္မ်ား၏ေမြးၿမ ူၿခင္းနွင္႔ေပါက္ဖြားၿခင္းၿဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေလ႔လာခဲ႔ရသည္။အဘိုးအဘြားမ်ားနွင္႔ လည္း လိပ္နွင္႔ပတ္သက္ေသာ ထိုင္ဝမ္ယဥ္ေက်းမႈေၿပာၿပခဲ႔သည္။ ဥပမာ-မီးထြန္းပြဲေတာ္ကာလ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆုေတာင္းသည္႔「ခ်ီေကြးဝိန္ဟြ」၊「ဟုန္ၿဖန္႔ေကြး」နွင္႔「ဟုန္ေကြး ေကာင္း」အစဥ္အလာအရလုပ္ၿခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ တီထြင္မႈပိုရလာၿပီး မေလးရွားတြင္ သင္ယူခဲ႔သည္႔စကားလံုးရုပ္ပံု「မေလးတရုတ္တိရစာၦန္အဘိဓါန္」နွင္႔「မေလးပရိုတိုဇြန္ရုပ္ပံုစာ အုပ္」 ၿဖင္႔ထိုင္ဝမ္သုိ႔ၿပန္ေရာက္သည္႔အခါ အတန္းေဖာ္မ်ားနွင္႔ကမာၻေၿမ၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္မွ်ေဝသည္။က်ားရံု၏ေဂဟစနစ္တူးေဖာ္ေရးခရီးသည္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သုိ႔ေရာက္ရံုသာမက သူ၏ကိုယ္ပိုင္ဗဟုသုတကိုလည္း ၾကြယ္ဝေစသည္။ၿပန္လာ ၿပီးေနာက္သံုသပ္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားသည္႔ရလဒ္အစီရင္ခံစာကို ပိုမိုနွစ္သက္သည္။ ခ်ိန္က်ံုး ရန္႔ အစုိးရဝန္ၾကီးဌာနလက္ေထာက္မွ ရလဒ္တင္ဆက္မႈတြင္ ထိုင္ဝမ္ေငြ5000ကို လက္ေဆာင္ လက္မွတ္ ခ်ီးၿမွင္႔ခဲ႔သည္။ လ.ဝ.ကမွ ၿပည္ပေလ႔က်င္႔ေရးအစီအစဥ္တြင္ ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔သူတို႔၏ကေလးမ်ာအား ေမြးရပ္ ေၿမၿပန္ရန္အခြင္႔အလမ္းမ်ားေပးသည္၊ ယခုအခ်ိန္ထိလူေပါင္း979ဦးပါဝင္ၿပီး၊ ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔ ထိုင္ဝမ္၏ယဥ္ေက်းမႈတံတားကို ေအာင္ၿမင္စြာတည္ေဆာက္နိုင္ခဲ႔သည္။ ေနာက္နွစ္ (109) အတြက္ အစီအစဥ္ကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္။ေဆာင္းရာသီ အားလပ္ရက္ မ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ၿခင္းကို 108ခုနွစ္11လ25ရက္(တနလၤာ)တြင္ပိတ္မည္၊ ေနြရာသီအား လပ္ရက္မ်ားအတြက္္ 109ခုနွစ္2လလယ္မွစတင္၍ မွတ္ပံုတင္နုိင္သည္၊ ၿပည္သူမ်ားပါဝင္ရန္ ၾကိ ုဆိုပါသည္။

平安「龜」來

Was this information helpful? Yes    No