:::

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားခံရသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ႔ အစီအမံ

Label
LocationTaiwan
Hit : 20
Date : 2019/12/10
Updated : 2019/12/27 上午 11:47:00

လိင္ေစာ္ကားခံရသည္႔နိုင္ငံၿခားအလုပ္သမားအားလံုးသည္ ကၽြန္ုပ္နိုင္ငံနွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈအမႈကိုင္တြယ္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို က်င္႔သံုးရမည္။ၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရး နွင္႔ ကုသေရးဌာနမွ လူမႈေရးဝန္ထမ္းမ်ားက သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္ ဆက္စပ္ေသာေရာဂါစစ္ေဆးမႈၿခင္း၊ ခိုလံႈခြင္႔ေနရာခ်ထားၿခင္း၊ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးၿခင္းနွင္႔ကုသၿခင္း၊ တရားရံုးအတူလိုက္ပါၿခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြၿခင္း၊ အေရးေပၚ လူေနမႈနွင္႔အၿခားအကူညီအစီမံမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးသည္၊နုိင္ငံၿခားလုပ္သားမ်ားရဲ႔အားနည္းခ်က္ ကို သံုးသပ္ၾကည္႔ပါက ဤဌာနသည္ ေအာက္ပါဆက္စပ္သည္႔ကာကြယ္တားဆီးေရးနွင္႔ ထိန္းခ်ူပ္မႈမ်ားကို အားၿဖည္႔ေပးသည္။

一、သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင္႔ ၿပည္သူမ်ားသိရိွရန္「113ကာကြယ္ေရးလိုင္း」နွင္႔ဆက္စပ္ေသာ မိမိ ကိုယ္ကိုကာကြယ္ၿခင္းဆိုင္ရာသေဘာတရားမ်ား၊ ေနာက္ထပ္စဥ္းစားရမည္႔အခ်က္မွာ အေရွ႔ ေတာင္အာရွအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားနွင္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား ဘာသာစကား ကန္႔သတ္ ခ်က္ ရိွ နုိင္သည္။အေရွ႔ေတာင္အာရွဘာသာစကားၿဖင္႔ ထိုင္ဝမ္မွပံုနွိပ္ထုတ္ေဝမႈ၊ ယဲ႔ဝိန္ စစ္ဖန္း ေပါက္၊ ကုရွန္းက်ာက်စ္၊ ရိနီစစ္ဖန္းေပါက္၊ စံုဝမ္႔(Intai)、အင္ဒိုနီးရွားအသံ(Indo Suara)、Index star、ဖိလစ္ပုိင္စစ္ဖန္းေပါက္、The Migrantsနွင္႔ ထိုက္ဝိန္စစ္ဖန္းေပါက္စသည္တို႔ သည္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈနွင္႔ တားဆီးေရးေၾကာ္ၿငာမ်ားနွင္႔ စာမူမ်ားကို ေဖာ္ၿပသည္၊ အေရွ႔ ေတာင္အာရွ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား၊လုပ္သားမ်ားအဓိကနားေထာင္ရန္ရည္ရြယ္သည္႔ ေရဒီယို အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုၿခံ ုမႈစသည္႔ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာ၊ နုိင္ငံၿခား သား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တၿဖည္းၿဖည္းကူညီနိႈးေဆာ္နိုင္ပါသည္။

二、113ကာကြယ္ေရးလိုင္းသည္ အဂၤလိပ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကေမာၻဒီးယား စသည္႔ နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးသည္။အြန္လိုင္း3လမ္းေခၚဆိုမႈၿဖင္႔ 24 နာရီအခ်ိန္ၿပည္႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္(ၿပည္သူမ်ား「113」ကိုေခၚဆိုရန္လိုအပ္ပါက ဘာသာ စကား5မ်ိုးၿဖင္႔ ဝင္ေရာက္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုညႊန္ၾကားေပးသည္။လူမႈေရးလုပ္သားမွနိုင္ငံၿခား ဘာသာစကားၿပန္ကို ဆက္သြယ္၍3လမ္းဖုန္းေခၚဆိုမႈနည္းၿဖင္႔ နိုင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္ အတိုင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးသည္။)

三、အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနနွင္႔ပူးေပါင္း၍ 「နိုင္ငံၿခားအလုပ္သမားအေပၚ လိင္ေစာ္ကားခံရမႈ အတြက္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည္႔စနစ္ကိုအားၿဖည္႔ၿခင္းနွင္႔ ဆက္စပ္ေသာယူနစ္မ်ား၏ လုပ္အားခြဲေဝမႈအေၿခခံမူမ်ားအားေကာင္း လာေစရန္」(ပူးတြဲပါလုပ္ငန္းစဥ္)။လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္႔အတိုင္း ၿမ ူနီစီပယ္၊ခရိုင္(ၿမိ ု႔)အစိုုးရအသီးသီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ(နွင္႔) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခ်မႈန္းကာကြယ္ေရးစင္တာ(ေအာက္တြင္ကာကြယ္ေရးစင္တာဟုေခၚမည္)သည္ နိုင္ငံၿခားအလုပ္သမားမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခံရသည္႔အမႈကို လက္ခံၿပီးေနာက္ လူမႈေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးနွင္႔ကူညီေရးအစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္နွင္႔ အညီ ခန္႔အပ္သင္႔သည္။နုိင္ငံၿခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏လိုအပ္ ခ်က္နွင္႔ဆႏၵမ်ားကို ေဆြးေနြးၿပီးေနာက္「နုိင္ငံၿခားသားအလုပ္သမားမ်ား၏ေစာ္ကားမႈအမႈမ်ား အတြက္ ဆက္သြယ္မႈပံုစံ」ၿဖည္႔ပါ။ နိုင္ငံၿခားအလုပ္သမားမ်ားအားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ၿမ ူနီစီပယ္၊ခရိုင္(ၿမိ ု႔)အစိုးရအလုပ္သမားအဖြဲ႔၏ဆက္သြယ္မႈေကာင္တာတြင္ ဘာသာၿပန္၊အေရးေပၚၿပန္လည္ေနရာခ်ထားၿခင္း ၊ ဥပေဒေရးရာတိုင္ပင္ေဆြးေနြမႈမ်ား၊ တရားစြဲဆိုမႈအကူညီ၊လုပ္သားမ်ားအလုပ္ရွင္ေၿပာင္းရန္စီစဥ္ၿခင္း (သုိ႔)တိုင္းၿပည္သုိ႔ၿပန္ရန္နွင္႔ အလုပ္သမားအၿငင္းပြားမႈစသည္႔ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလံုၿခံ ုမႈ နွင္႔ဆက္စပ္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ကူညီသည္။

Was this information helpful? Yes    No