:::

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ေနထိုင္သူသစ္မ်ား 113ကို ေခၚ ဆို အကူညီေတာင္းနုိင္သည္။

Hit : 5
Date : 2019/12/10
Updated : 2019/12/27 上午 11:33:00

မၾကာေသးမီက သတင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူသစ္မ်ားသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ခံစားခဲ႔ရ ေၾကာင္း၊ ပုဂၢိုလ္ေရးၿခိမ္ေၿခာက္မႈမ်ားနွင္႔ေသဆံုးမႈမ်ားကိုပင္ၿဖစ္ေစခဲ႔သည္။လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ ေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြမ်ား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ူမရႈပါရန္နွင္႔ အစိုးရ ဌာနမ်ားမွအခ်ိန္မီၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ 113ကို ခ်က္ခ်င္းဖုန္းဆက္အကူညီ ေတာင္းပါ။

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားကို လိုအပ္သည္႔အကူညီ မ်ားေပးရန္ လ.ဝ.က. အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးေရးနွင္႔ထိန္းခ်ုပ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ50တြင္ 「ၿပည္ထဲေရးမွ ၿပည္မၾကီးနွင္႔အၿခားၾကင္ေဖာ္မ်ား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္း သည္」ရဲ၊လ.ဝ.က.နွင္႔တြဲဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈၿဖစ္ပြားမႈကိုေတြ႔ရိွလွ်င္ 24နာရီအတြင္းကာကြယ္ေရးဌာနသုိ႔အေၾကာင္းၾကား သင္႔သည္။အကယ္၍ခံရသူမွ သက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုၿပန္လည္ ထုတ္ယူ၍မရပါက လ.ဝ.ကမွ ခံရသူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ေနထိုင္သည္႔(အိမ္)ရံုး၏ရဲစခန္းသုိ႔ (ပို႔ေပးပါ)၊ ေပးပို႔ေသာဝန္ထမ္းသည္ အတူလုိက္၍စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုၿပန္လည္ရယူရမည္။; လ.ဝ.က.မွလည္း ၿပည္မၾကီးနွင္႔နိုင္ငံ ၿခား အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၏အၾကမ္းဖက္မႈအစီရင္ခံၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ၿမူနီစီပယ္ ၊ခရိုင္(ၿမိ ု႔)မ်ားနွင္႔အထူးတာဝန္ရိွအဖြဲ႔မ်ားက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာနွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည္။

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ လြန္ခဲ႔ေသာရက္အနည္းငယ္က ရန္ၿပည္မၾကီးအိမ္ေထာင္ ဖက္သည္ နွစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလတြင္း မစၥတာေက်ာင္းအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင္႔ ေမ႔ေၿမာ၍ ေဆးရံုးတင္ရသည္ဟုသတင္းပို႔သည္။ၿပည္မၾကီးတြင္ေနထိုင္သည္႔သမီး2ဦးသည္107ခု2လ19 ရက္တြင္ လ.ဝ.က.သုိ႔ၿပည္ဝင္ခြင္႔ေလွ်ာက္ခဲ႔သည္။ထုိင္ေပၿမိ ု႔ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ အလ်င္အၿမန္
ၿပည္ဝင္ခြင္႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရာ ဝင္ခြင္႔လက္မွတ္ကိုထုတ္ၿပန္ၿခင္းနွင္႔ 107ခုနွစ္2လ24ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္လာသည္။လ.ဝ.က မွစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ မစၥတာတရားမဝင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေရရွည္ေနထိုင္ခြင္႔ကို ၿပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ကူညီသည္။မစၥရန္သည္ အေၿခခ် ေလွ်ာက္ထားရန္ ကိုက္ညီေသာေၾကာင္႔ အနာဂတ္ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္ခြင္႔နွင္႔ပတ္သက္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ကူညီလိမ္႔မည္။ ထို႔အၿပင္ ေကာင္းရံႈခ်ီစန္းနံနက္စာဆိုင္ ခ်ိန္ဆိုင္ရွင္နွင္႔ရြမ္အလုပ္ သမား နိုင္ငံသားခံယူရန္ လ.ဝ.ကမွ ခ်ီစန္းလူမႈဝန္ေဆာင္မႈစင္တာနွင္႔လည္း ဆက္သြယ္ကူညီ ေပးခဲ႔သည္။

လူဝင္မႈၾကီၾကပ္ေရးဌာနမွ ေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြမ်ားကို ထပ္မံေမတၱာရပ္ခံသည္၊ အစိုး ရဌာနမ်ားအေနၿဖင္႔ ဗဟုိနွင္႔ေဒသမ်ားတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနွင္႔ဆက္စပ္ေသာ ကူညီ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွသည္။တရားေရး၊ ခိုလံႈခြင္႔ေနရာခ်ထားေရး၊ ေဆးကုသမႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ကုသမႈစသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးနုိင္သည္။လ.ဝ.ကမွ ေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္ကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ၿပန္လည္ထုတ္ေပးမည္။အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏အခြင္႔အေရးနွင္႔လံုၿခံ ုမႈကို ကာကြယ္ ရန္နွင္႔ က်ူးလြန္သူမွကာကြယ္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လွ်ို႔ဝွက္ထားလိမ္႔မည္။အကယ္၍ အရပ္ ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥကိုသိလွ်င္ အစိုးရ၏အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ မႈနွင္႔လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈကာကြယ္တားဆီးေရးဌာနကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားသင္႔ သည္။ ခံရသူမ်ား စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္နုိင္ရန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အခ်ိန္မီပံ႔ပိုးေပးသင္႔ သည္။

Was this information helpful? Yes    No